މުއިއްޒު ކެމްޕޭނުގެ ތެރެއިން---
ނިޒާމީ ވޯޓާމެދު މަޝްވަރާ ކުރާނީ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ވޯޓަށްފަހު: ޑރ މުއިއްޒު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮންނަން ފެންނަ ނިޒާމުގެ ވޯޓާމެދު މަޝްވަރާ ކުރަން ފައްޓަވާނީވެސް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓަށްފަހުކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސީއެންއެމްއާ މިއަދު ހެނދުނު ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ އޭނާ ރައީސ މަގާމަށް ހޮވިވަޑިގެންފިނަމަވެސް ނިޒާމީ ވޯޓު ހުއްޓުވުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރައްވާނެކަމަށެވެ. 

"މިވަގުތު އަޅުގަނޑުގެ ފޯކަސް މިއޮތީ ވޯޓަށް. ވޯޓަށްފަހު އަޅުގަނޑާއެކުގަ އުޅުއްވާ ބޭފުޅުންނާވެސް ތިކަމާ މަޝްވަރާކުރާނީ،" ޑރ. މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގަ އޮންނަ ފެންނަ ނިޒާމެއް ކަނޑައަޅާނީ ދިވެހިރައްޔިތުންކަމަށެވެ. 

"ރައްޔިތުންނަށް ގެންނަ ތަރައްގީއަކީ ރައްޔިތުންގެ ޑެސިޝަންއަކަށް ވާންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑު ވަކިގޮތަކަށް ގައުމު ހިންގަން ބޭނުންވެދާނެ. އެކަމަކީ ރައްޔިތުންކައިރިއަށް ގޮސްގެން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާގޮތް ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. އެހެން ގޮތަކަށް ދަންނަވާނަމަ މިހެން ހަދާށޭ މިހެންނޭ އޮންނަންވާނީ އެއިކީއެއް ނޫންހަމައަކީ. ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަން އަޅުގަނޑުމެން ކުރާނީ ރައްޔިތުންނާ ގާތުން. ރައްޔިތުންގެ އަޑުއަހައިގެން ކުރާ ވެރިކަމެއް،"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަންނަނީ ނިޒާމީ ވޯޓެއް ނެގުމަށް އެ މަޖިލީހުން އިސްްނަގައިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފާސްކޮށް އެ ވޯޓު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ވޯޓާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާހެއްވެސް އެކުލަވާލާ، ނިޒާމީ ވޯޓުގަ އޮންނަންވާ އިބާރާތް ފާސްކުރުމަށް ވެސް ވަނީ އެޖެންޑާކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނުފެށުނެވެ. 

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ކުރިން ނިޒާމީ ވޯޓުނެގުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މަސައްކަތް ކުރެއްވި ނަމަވެސް، ދެ ވަނަ ބުރުގައި ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެސް އަދި ޑރ. މުއިއްޒު ވެސް ވިދާޅުވަމުން އަންނަނީ އެ ވޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވަނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓަށްފަހު ކަމަށެވެ. 

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން މިމަހު 30 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު މުޅިރާއްޖޭގަ ކުރިއަށްދާނެއެވެ. 

100%
އުފާވި
0%
މައުލޫމާތު މުއްސަނދިވި
0%
ދެރަވި
0%
ރުޅިއައި