ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް: ޕޮޓޯ ޕީއެސްއެމް
ހުޅުމާލޭ މަގުމަތިން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ
ހުޅުމާލޭގައި ދުވަން ނުކުމެ އުޅުނު ފިރިހެނަކު މަގުމަތީގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ ހުޅުމާލެ އުނިގަސް މަގުގައި މީހަކު ވެއްޓިފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު މިއަދު ހެނދުނު 08:02 ގައި ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމީހާ ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރުވެސް ނިޔާވެފައިވާކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ. 

"އެއީ ބިދޭސީ ފިރިހެނެއް ކަމަށާއި ދުވަން ނުކުމެ އުޅުނު ކަމަށް ބެލެވޭ،" ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުން މީޑިއާތަކަށް މިއަދު ހެދުނު ފޮނުވި މެސެޖެއްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ މި މީހާއަކީ އުމުރުން 68 އަހަރުގެ ސިންގަޕޫރު މީހެއް ކަމަށާއި އަދި މިއީ ޖޮގިންއަށް ނުކުމެ އުޅުން މީހެއް ކަމަށް ބެލެވޭކަމަށެވެ. އަދި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުންދާކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.


33%
އުފާވި
0%
މައުލޫމާތު މުއްސަނދިވި
67%
ދެރަވި
0%
ރުޅިއައި