ބޯޓަކުން މުދާ ބާލަނީ
މިއަހަރު މުދަލުގެ އަގުތައް ދަށްވާނެ ކަމަށް އެމްއެމްއޭއިން ލަފާކޮށްފި
މިއަހަރުގެ ކުރަިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ރާއްޖޭގައި މުދަލުގެ އަގުތަށޤ ތިރިވާނެ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް އެމްއެމްއޭ އިން ލަފާ ކޮށްފިއެވެ.

އެއިދާރާއިން ލަފާ ކުރާ ގޮތުގައި އަހަރު ނިމޭއިރު އިންފްލޭޝަން ހުންނާނީ 3.3ގައެވެ. މިމިއަހަރު  ިމޭއިރު ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޗަން 5.4 ގައިނއީ މިއަހރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި ހުރި އަދަދަށްވުރެ 0.6 އިންސައްތަ ދަށް އަދަދަކަށްވާއިރު، މިދިޔައަހުފަހުކޮޅު އެ ބޭންކުން ލަފާ ކުރީ މިއަހަރު ނިމޭއިރު އިންފްލޭޝަން 5.4 އިންސައްތާގައި ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

އެމްއެމްއޭއިން ބުނީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު ދަށް ވުމާގުޅިގެން އެހެން ތަކެތީގެ އަގުތަކަށޤ ބަދަލު އަންނާނެ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި އިންފްލޭޝަން 3.9 ގައި ހުރި ނަމަވެސް އަންނަ ކުއާޓާ ތަކުގައި އަގުތައް ތިރި ވަމުން އަންނާނެ ކަމަށެވެ.

އެ ބޭންކުން ބުނީ ތަކެތީހގެ އަގު އުފުލިފައިވަނީ ޖީއެސްޓީ ބޮޑު ކުރުމުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ދަތުރުފަތުރާއި، ކުއްޔާއި ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގެ އަގުތައް ބޮޑުވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކޮށްފައިވއެވެ. 

0%
އުފާވި
0%
މައުލޫމާތު މުއްސަނދިވި
100%
ދެރަވި
0%
ރުޅިއައި