'އާބަން އައިލް': މި ޕްރޮޖެކްޓުގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ހާއްސަ ތަފާތު ގިނަ އެކޮމަޑޭޝަން ފެސިލިޓީތައް ހިމެނޭނެ - އިލަސްޓްރޭޝަން / އާބަން އައިލް
'އާބަން އައިލް'ގައި ގެސްޓްހައުސް ތަރައްގީ ކުރަން ހުޅުވާލި މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
އިންޓަގްރޭޓެޑް އާބަން ޓޫރިޒަމް ޕްރޮޖެކްޓް، 'އާބަން އައިލް' ގައި 15 ގެސްޓް ހައުސް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

'އާބަން އައިލް' ގައި ގެސްޓް ހައުސް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓަރެސްޓު (އީއައިއޯ) ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތު މި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހަށް ހަމަވާ ގޮތަށް އޮތް ނަމަވެސް، އެ މުއްދަތު މި މަހުގެ 26 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 އާ ހަމައަށް އިތުރުކޮށްފައި ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެފިއެވެ. އެޗްޑީސީން ބުނީ ގެސްޓް ހައުސް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް 'އާބަން އައިލް'ގެ އިންވެސްޓަ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އީއައިއޯ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

'އާބަން އައިލް' އަކީ ހުޅުމާލޭގެ އެންމެ އުތުރުން އޮންނަ ފަތުރުވެރިކަމަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ރަށަކަށް ވާއިރު، ގާތްގަނޑަކަށް 23 ހެކްޓަރުގެ އެ ރަށުގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ހާއްސަ ތަފާތު ގިނަ އެކޮމަޑޭޝަން ފެސިލިޓީތައް ހިމެނޭނެކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެއެވެ.

މި ކޮމްޕޯނަންޓްތަކުގެ ތެރެއިން ގެސްޓް ހައުސް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 15 ޕްލޮޓަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އެޗްޑީސީގެ ފަރާތުން ހުޅުވާލާފައިވަނީ މި މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހުއެވެ.

'އާބަން އައިލް' މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ތަރައްގީ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ:

  • މެދު ފަންތީގެ 10 ބުރީގެ ތިން ހޮޓާ - 19،103 އަކަމީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއް
  • މަތީ ފަންތީގެ 10 ބުރީގެ ތިން ހޮޓާ - 50،681 އަކަމީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއް
  • 8-10 ބުރީގެ ހަތަރު ސިޓީ ހޮޓާ - 2،850 އަކަމީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއް
  • ހަ ބުރީގެ 21 ގެސްޓްހައުސް - 9،224 އަކަމީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއް
  • ތިން ބުރީގެ 11 ލަގްޒަރީ ވިލާ - 5،083 އަކަމީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއް
  • އަށެއް - ބާރަ ބުރިއަށް، ސާވިސްޑް އެޕާޓްމަންޓް ހަދަން 10 ބިން - 7،006 އަކަމީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއް
  • ވިޔަފާރިތައް ތަރައްގީކުރަން ނުވަ ބިން - 9،474 އަކަމީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއް

އެޗްޑީސީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ އިންޓަގްރޭޓަޑް މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ހިނގައިގަތުމުން މުޅި ދިވެހި އިގުތިސާދަށް އަދި ހާއްސަކޮށް މާލެ ސަރަހައްދަށް ސީދާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާގޮތުން އެތަކެއް މަންފާއެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމުގައެވެ. އެގޮތުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އިތުރުން ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ގިނަ ދާއިރާތަކަކުން އެތައް ބައިވަރު ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްވެގެންދާނެކަމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. 'އާބަން އައިލް' ގެ ސަބަބުން ދިވެހި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް އިންގިލާބީ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނުވާނެ ކަމަށާއި އިގުތިސާދީ އެތައް ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބުމާ އެކު، އެ ތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންނަށް ހިތްގައިމު ތަޖުރިބާތަކެއް ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް އެޗްޑީސީން ބުނެފައިވެއެވެ.

0%
އުފާވި
0%
މައުލޫމާތު މުއްސަނދިވި
0%
ދެރަވި
0%
ރުޅިއައި