ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ
ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމްގެ ހަނދާނީ މައިޒާން މަރާމާތުކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ
3 ނޮވެންބަރު 1988 ގެ ބަޠަލު "ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމުގެ ހަނދާނީ މައިޒާން" މަރާމާތު ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ‏4‏ ޑިސެމްބަރ‏ު 2022‏ (އާދީއްތަ‏) ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާގެ ނަމްބަރު 6527177 / 6527166 އަށް ގުޅުއްވައިގެން ނުވަތަ އޮންލައިންކޮށް ފޯމް ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ސިޓީ ކައިންސިލުން އެދެއެވެ. 2017 ޖަނަވަރީ 1 ގައި ހުޅުވި މި މައިޒާނަކީ، ކުރީގެ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ހަރަދުގައި ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ މައިޒާނެކެވެ. މި މައިޒާނުގަައި ކުޑަކުދިންނާއި ގުޅޭ ތަފާތު ކުޅިވަރު ކުޅޭ ތަކެތި ހިމެނިފައިވެއެވެ. 

ކުޅުދުއްފުށީ އަމީނީ މަގުގައި ހުންނަ މި މައިޒާނުގެ ވަރަށް ގިނަ ތަކެތި ހަލާކުވެފައި ހުންނަތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް ތަނުގެ އެއްޗެހި މަރާމާތުނުކޮށް ހުންނަތާ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފާއިތުވެއްޖެއެވެ.

0%
އުފާވި
0%
މައުލޫމާތު މުއްސަނދިވި
0%
ދެރަވި
0%
ރުޅިއައި