ަައަލިފާން ރޯވި ގެ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނދާފައި
ގޭގައި ތިބީ ބަގްލަދޭޝް، ލަންކާ، އިންޑިއާ މީހުން، ކޮންމެ މީހެއްގެ އެނދު ކައިރީ ގޭސްފުޅިއެއް
މ. ނިރުފެހި ގޭގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން ރިޕޯޓުކުރީ ރޭ 00:30 ހާއިރު އެވެ. އެ އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލެވުނީ 4:30 ހާއިރު އެވެ. މީހުން ރެސްކިއު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެގޭތެރެއިން މަރުވެފައިވާ ނުވަ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ފެނުނުއިރު ދެމީހަކު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނެވެ. އޭގެތެރެއިން އެކަކު ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް މަރުވިއިރު، އަނެކަކުގެެ ހާލަތުވެސް ވަރަށް ސީރިއަސް އެވެ.

ފަޔަ އެންޑް ރެސްކިއުޓީމުގެ ކޮމާންޑަންޓް ކާނަލް އިބްރާހިމް ރަޝީދު އެ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަވާ މީޑިއާތަކަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުގައި ވިދާޅުވިގޮތުން، މިހާތަނަށް 10 މީހުން މަރުވި އެ ހާދިސާ ހިނގި އެގޭގައި އިންޑިއާ، ބަގްލަދޭޝް، އަދި ސްރީލަންކާ އަށް ނިސްބަތްވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ދިރިއުޅެމުންދިޔައެވެ. ކޮންމެ މީހެެއްގެ އެނދުކައިރީ ކެއްކުމަށް ގޭސްފުޅިއެއް ހުރެ އެވެ. 

”ދެ ފަންގިފިލާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން އުޅޭއިރު ކޮންމެ އެނދެއް ކައިރީ ކައްކަން ގޭސްފުޅިއެއް ހުންނަ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މައުލޫމާތު ލިބުނީ. އެންވީމައި އިތުރަށް ތަހުގީގެއް ކޮށްލީމައި ހާދިސާ ހިނގިގޮތާއި ބެހޭގޮތުން އެއްޗެއް ދަންނަވަން އިނގޭނީ،“ ކޮމާންޑަންޓް އިބްރާހިމް ރަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އިބްރާހިމް ރަޝީދު ވިދާޅުވިގޮތުން، އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލުމުގައި އެހާ ގިނައިރުތަކެއް ނެނގީވެސް އެގޭސްފުޅިތައް ގޮވަމުން ދިއުމުން ނެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ސީދާ ހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރި ސަބަބު ކަމަށް ބުނަން ދަތިކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވިގޮތުން ރޭ 00:30 ހާއިރު އެ ހާދިސާގެ ރިޕޯޓު ލިބިގެން ފަޔާ ފައިޓަރުން އެސަރަހައްދަށް އައިރުވެސް އިމާރާތުގެ ތިރީގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ރޯވެ އަދަމުންދިޔަ އެވެ.

އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކަށް ވީ އަލިފާންގަނޑު ހިފާފައިވާ ގެ ކައިރީ ހުރި އެހެން ގެތަކަށް އަލިފާންގަނޑު ފެތުރުނަ ނުދީ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލެވުނުއިރު ކައިރީ ހުރި އެއްވެސް ގެ އަކަށް ގެއްލުންވެފައެއް ނުވެއެވެ. މިއީ ލިބުނު ކާމިޔާބީއެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. 

އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކޮށް މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކަތުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ބޮޑަށް ފިހިފައިވާ އެކަކު ސަލާމަތް ކުރެވުނުކަންވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. އެއީ ބަގްލަދޭޝް މީހެކެވެ. މިވަގުތުވެސް އެމީހާއަށް ދަނީ ސީރިއަސް ހާލަތުގައި ފަރުވާދެމުން ނެވެ. 

މަރުވި 10 މީހުންގެ ތެރެއިން އަންހެން ފިރިހެން އަދި ދެނެގަންނަން ދަތިކަން ކޮމާންޑަންޓް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. 

22%
އުފާވި
11%
މައުލޫމާތު މުއްސަނދިވި
0%
ދެރަވި
67%
ރުޅިއައި