Vakeelu shameem DJA ah haaziru kuranee
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
ވަކީލު ޝަމީމް ޑީޖޭއޭއަށް ހާޒިރުކުރަނީ
inage
ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް
  ހަބަރު | ސިޔާސީ | 12 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 | 0 ކޮމެންޓް
ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ޑީޖޭއޭ އަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައިފިއެވެ. muni
އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ޝަމީން ޑީޖޭއޭއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. ޝަމީމް ޑީޖޭއޭއަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައިވަނީ މާދަމާ ހެނދުނު 11:00 އަށެވެ.

ނަމަވެސް ޝަމީމް ޑީޖޭއޭއަށް ހާޒިރުކުރަނީ ސީދާ ކޮން މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެންކަން ސާފެއް ނުވެއެވެ. އަދި މިހަބަރާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް އަދި ނުލިބެއެވެ.

ޝަމީމަކީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމްގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ބޭފުޅެކެވެ.
ގުޅުންހުރި
ރިޔާޒުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކޮށް ނިމިއްޖެ، އަވަހަށް ދޫކޮށްލައްވާ: ވަކީލުން
2 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ޝައިޚް ނަސުރުﷲގެ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި
16 އޯގަސްޓު 2018
ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖޭގައި ވަކީލުން ތަމްރީނު ކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެ
7 އޯގަސްޓު 2018
ހިޔާލު

VFP

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]