United Aa PSG Ge Hushalhun Libunu: Boateng
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
ޔުނައިޓެޑާއި ޕީއެސްޖީގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުން ލިބުނު: ބޯޓެންގް
inage
ޖެރޯމް ބޯޓެންގް ފޮޓޯ:---
  ކުޅިވަރު | ދުނިޔެ | 12 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 | 0 ކޮމެންޓް
ނިމިގެން ދިޔަ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ޕީއެސްޖީގެ ފަރާތުން އޭނާއަށް ހުށަހެޅުމެއް ލިބުނު ކަމަށް ބަޔާން މިއުނިކްގެ ޑިފެންޑަރ ޖެރޯމް ބޯޓެންގް ބުނެފައިވެއެވެ. kobadoctor
ޖަރުމަނުގެ ނޫހެއް ކަމަށްވާ ބިލްޑްއަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ބޯޓެންގް ބުނީ މިފަހަރު އޭނާއަށް ޕީއެސްޖީ އާއި ޔުނައިޓެޑުން ވެސް ހުށަހެޅުންތަކެއް ލިބުނު ކަމަށާއި ނަމަވެސް ދެ ކްލަބަށް ވެސް ނޫނެކޭ ބުނީ ބަޔާން ދޫކޮށްދާން ބޭނުން ނުވާތީ ކަމަށެވެ.

"އަހަރެން ބޭނުމެއް ނުވޭ ބަޔާން ދޫކޮށްދާކަމަށް. ބަޔާން އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކްލަބު. މި ކްލަބު (ބަޔާން) ދޫކޮށް އަހަރެން ބަދަލުވާ ކްލަބެއްވާން ޖެހޭނެ މި ކްލަބަށް ވުރެވެސް ބޮޑު ކްލަބަކަށް." ބޯޓެންގް ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޓްރާންސްފާއާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ބޯޓެންގް ބުނީ ޔުނައިޓެޑުން އޭނާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުން އެކަމާ ގުޅިގެން އެކްލަބުގެ ކޯޗު، ހޯޒޭ މޮރީނިއޯއަށް ގުޅި ކަމަށާއި އަދި މޮރީނިއޯ ގާތު އޭނާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރީތީ ޝުކުރުވެރިވެފައިވާނެ ކަމަށާއި އަދި އޭނާއަށް ޔުނައިޓެޑަށް ދެވެން ނެތް ސަބަބުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް މޮރީނިއޯއަށް ކިޔައިދީވައިވާނެ ކަމަށެވެ.

ނިމިގެންދިޔަ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ ޑިފެންޑަރަކު ހޯދުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެކްލަބުން ވަނީ ބާސެލޯނާއިން އެވަޓަންއާ ގުޅުނު ޔެރީ މިނާއާއި ބަޔާންގެ ބޯޓެންގް އާއި ލެސްޓާގެ ހެރީ މެގުއާގެ އިތުރުން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުގެ ޑިއޭގޯ ގޯޑިން ހޯދުމަށް ވެސް މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް މިހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނާކާމިޔާބުވެ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރު ބަންދުވީ އެކްލަބަށް ޑިފެންޑަރަކު ސޮއި ނުކުރެވިއެވެ.
ގުޅުންހުރި
ޒިދާން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވަނީ!؟
9 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ހެރީ މެގުއާ ލެސްޓާގެ އެއްބަސްވުން އާކޮށްފި
9 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ޖޯން ޓެރީ ރަޝިއާގެ ކްލަބަކާ ގުޅެނީ!؟
8 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
މޮޑްރިޗް އިޓަލީ ޓީމަކުން ފެންނާނެ: އެޖެންޓް
14 އޯގަސްޓު 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]