Libya ga Dhin Fidhaee Hamalaage Zinmaa IS inn Ufulaifi
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
ލީބިޔާގައި ދިން ފިދާއީ ހަމަލާގެ ޒިންމާ އައިއެސް އިން އުފުލައިފި
inage
ފިދާއީ ހަމަލާގައި ގެއްލުން ލިބުނު ހެޑްކުއާޓަރު
  ދުނިޔެ | މެދުއިރުމަތި | 12 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 | 0 ކޮމެންޓް
ލީބިޔާގެ ނޭޝަނަލް އޮއިލް ކޯޕޮރޭޝަން ހެޑްކުއާޓަރަށް ހޯމަ ދުވަހު ދިން ފިދާއީ ހަމަލާގެ ޒިންމާ އައިއެސް އިން އުފުލައިފިއެވެ. kobadoctor
އެ ހަމަލާގައި ދެ މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ މޮނިޓަރިން ގްރޫޕަކުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ލީބިޔާގެ އޮއިލް ކޯޕަރޭޝަންގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓަން ތިބި މީހުން ދިން ހަމަލާތަކުގައި ހަނގުރާމަވެރިންގެ ތިން މީހަކު ވަނީ މަރާލާފައެވެ.

ހަމަލާގެ ޒިންމާ އުފުލައި، އައިއެސް އިން ބުނީ ތެލުގެ ވިޔަފާރިން ލިބޭ ފައިސާއަކީ އައިއެސްއާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރުމަށް ލީބިޔާގެ ސަރުކާރުން ބޭނުންކުރާ ފައިސާ ކަމަށެވެ.

ލީބިޔާގެ ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ 95 އިންސައްތައަކީ ތެލުގެ ވިޔަފާރިން ލިބޭ އާމްދަނިއެވެ.
ގުޅުންހުރި
ލީބިޔާގެ ޖަލުން ގައިދީންތަކެއް ފިލައިފި
3 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ލީބިޔާގެ ސިޓީއަކުން 37 މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ފެނިއްޖެ
28 އޮކްޓޯބަރ 2017
ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރަން ޔޫކޭ އިން ލީބިޔާއަށް އެހީވަނީ
24 އޯގަސްޓު 2017
ގައްޒާފީގެ ދަރިކަލުން ސައިފުލް އިސްލާމް މިނިވަންކޮށްފި
11 ޖޫން 2017
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]