Migarunugai dictatorun nah jaaga eh nei: Ibu
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
މި ގަރުނުގައި ޑިކޭޓަރުންނަށް ޖާގައެއް ނެތް: އިބޫ
inage
އިބޫ މިރޭގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
  ހަބަރު | ސިޔާސީ | 12 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 | 3 ކޮމެންޓް
މިއީ 21 ވަނަ ގަރުނު ކަމަށާއި މި ގަރުނުގައި ގައުމުތަކުގެ ވެރިންގެ ގޮތުގައި ޑިކްޓޭޓަރުންނަށް ޖާގައެއް ނެތްކަމަށް އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް، އިބޫ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. Dhiraagu
ށ ފޯކައިދޫގެ ކޯލިޝަނުން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އިބޫ ވިދާޅުވީ ޑިކްޓޭޓަރުންނަށް މި ގަރުނުގައި ޖާގަ ނެތްކަން ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ގައުމުތަކުން ފެންނަމުންދާ ކަމުގައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދަނީ ހުދުމުހުތާރު ޑިކްޓޭޓަރޝިޕެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާ އިބޫ ވިދާޅުވީ މިވެރިކަމުގައި ދޭދޭ ގައުމުތަކާއި ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމާއަތްތަކާއި ގުޅުން ކަނޑާލައި ދެކޮޅުވެރިކަން ދައްކަމުން ގެންދާ ކަމުގައެވެ.

އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުން ވައްކަން ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށާއި އެކަން އެހެން ވިޔަ ދީގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި މިމަހުގެ 23 ގައި އޮންނަ އިންތިހާބުގައި ދިވެހިންގެ ހާސްކަން ފިލުވާލައި ދިވެހިންނަށް އަމާންކަން ލިބިގެންދާނެކަމަށްވެސް އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.
ގުޅުންހުރި
ޖަލުތަކުގައި މީހުން މަރުވާތީ ކަންބޮޑުވޭ: އިބޫ
3 ގަޑިއިރު ކުރިން
އިބޫ މާލެ ވަޑައިގެންފި
16 ގަޑިއިރު ކުރިން
ސިޔާދަތަށް ގެއްލުން ވާގޮތަށް ކޮށްފަހުރި ކަންކަން ބަދަލު ކުރާނަން: އިބޫ
18 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ކަންބޮޑުވުންތައް ވެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރާނަން: އިބޫ
18 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ހިޔާލު

ތިޔަހެން ވިދާޅުނުވޭ
އިސްލާމީ ގިނަ ގައުމުތަކުގައި އަދިވެސް ތިބީ ޑިކްޓޭޓާރުން އަދި އެގައުމުތަކުގެ ސަރުކަރުތަކުން ވިސްނައިދެނީ ވެސް ޑިކްޓޭޓާރަކު ހުއްޓަސް އެ މީހަކު ބަދަލުކޮށް ޢަދުލުވެރިއަކަށް ޖާގަދޭން މަސައްކަތްކުރުން ވެސް ހުއްދަވެގެން ނުވާކަމަށް.
މޮހަންމާ
ތިހެންވީރު މިގައުމުން އެމް.ޑީ.ޕީ ގެއެކަކައްވެސްޖާގައެއްލިބިގެންނުވާނެ
މެޑަމް އައިޝާ
ކުރިން މައުމޫނު
VFP

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]