Kureege Housing Minister Umar Zahirge Thaidhuves Ibu ah
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ޒާހިރުގެ ތާއީދު ވެސް އިބޫއަށް
inage
  ހަބަރު | ސިޔާސީ | 8 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 | 5 ކޮމެންޓް
ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ ކެބިނެޓުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި އަދި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ދައުލަތަށް ހިދުމަތް ކުރެއްވި އުމަރު ޒާހިރު ވެސް އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު(އިބޫ)އަށް ތާއީދު ކުރައްވާކަން ހާމަ ކުރައްވައިފިއެވެ. kobadoctor
އުމަރު ޒާހިރު ވަނީ މީގެ ކުދަ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކާނިވަލުގައި ބާއްވާ ބޮޑު ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންފައެވެ.

އުމަރު ޒާހިރު ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން ޖަލްސާގައި ތިބި އެތައް ބަޔަކު ވަނީ އުމަރު ޒާހިރަށް ހޫނު ތަރުހީބެއް އަރުވާފައެވެ.

އުމަރު ޒާހިރުގެ އިތުރުން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ްއަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ ސަރުކާރުގައި އިސް މަގާމުތައް އަދާ ކުރެއްވި އެހެން ބައެއް ބޭފުޅުން ވެސް މިހާރުވަނީ ވަޑައިގެންފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
އިބޫއަށް އެންމެ ހިތްގައިމު މަންޒަރެއް ފެނިވަޑައިގެންނެވީ ފީއަލިން
17 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ފާރިސްގެ އަނބިކަނބަލުން އިދިކޮޅު ކެމްޕޭންގެ ކުރީ ސަފަށް
17 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ވޯޓުލުމުގެ ކުރިން ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާ: މާރިޔާ
17 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
މެނިފެސްޓޯގައި ދޮޅު އަހަރުން އިސްތިއުފާ ދޭ ވާހަކައާއި، ބަރުލަމާނީ ނިޒާމުގެ ވާހަކަ ނެތް
17 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ހިޔާލު

ނިހާން
ޑޯޓުޑޯ ޖެއްސި ދުވަހުގެ ފޮޓޯ ފެނުނު ދުވަހު ނިހާންބުނި ވާހަކަ ދިމަލެއް ނުވި...އެއްމެން މިއޮއްބޮޑުފަޅިއައް އަރަނީ..މަނިކުފާން ކައިރީތިބި އެއްމެން ދަނީ.. މަންޒަރު ބަދަލުވެއްޖެ ..އިބޫ މޮޅުވެއްޖެ
ކާލި
އެކުވެރިންނަށް ވަފާތެރި ތެދުވެރި ސިޔާސީ ބޭފުޅެއް !
މެޑަމް އައިޝާ
ހުރިހާރަށެއްގެ މީހުން
ެއެހެން
ހޯމު ތޯ ހައުސިންތޯ
ސައިނީ
ތީމައުމޫންގެ އެހީގައި ރިސޯޓް ދިން ގްރޫޕްއެއްނު އަޅާނުލާ
VFP

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]