Raees varah loabiva vafaatheri naibu raees akah vaanan: Dr shaheem
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
ރައީސް ވަރަށް ލޯބިވާ ވަފާތެރި ނައިބު ރައީސްއަކަށް ވާނަން: ޑރ ޝަހީމް
inage
ރައީސް ވަރަށް ލޯބިވާ ވަފާތެރި ނައިބު ރައީސްއަކަށް ވާނަން: ޑރ ޝަހީމް
  ހަބަރު | ސިޔާސީ | 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 | 6 ކޮމެންޓް
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވަރަށް ވަރަށް ލޯބިވާ ވަފާތެރި ނައިބު ރައީސްއަކަށް ވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ރިޔާސީ ރަނިންމޭޓް ޑރ މުހައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. kobadoctor
ބުރިޖް ސަޅި މި ނަމުގައި މިހާރު ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 2500 މީހުންނާއި އެކު ޕީޕީއެމުން ބާއްވަމުން ގެންދާ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑރ ޝަހީމް ވިދާޅުވީ މި އިންތިހާބު ރައީސް ޔާމީން ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިނަމަ ރައީސް ޔާމީން ވަރަށް ލޯބިވާ ނައިބު ރައީސް އަކަށް ވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމުގައެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީނަށް ވަފާތެރިވާނެކަމަށްވެސް ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެނަމަ އަލުން ރާއްޖެ އެއްބައިވަންތަ ކުރާނެ ކަމަށާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ވޯޓް ދީފިނަމަ އެ ގަބޫލުކުރެވެނީ އަރާރުމާއި ތަޅާފޮޅުންކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީނަށް ދެއްވާ ވޯޓަކީ ދީނާއި ކުރިއެރުމަށް ދެއްވާ ވޯޓްކަމަށްވެސް ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން މިހާތަނަށް ދީނާއި ދެކޮޅަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރައްވާފައި ނުވާކަމަށާއި އެހެންކަމުން ރަނިންމޭޓްކަންވެސް ގަބޫލުކުރެއްވީ ދީން ހިމާޔަތް ކުރެއްވުމަށް ކަމުގައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދެތިން ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔަކު ފިޔަވައި ދެން ތިއްބެވި ހުރިހާ ދީނީ އިލްމުވެރިންވެސް ތިއްބެވީ ޕީޕީއެއްއާއި އެކުގައިކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.
ގުޅުންހުރި
ޑރ އިޔާޒް ޑރ ޝަހީމަށް: ޖަލަށް ދާން ޖެހެނީ ހައްގުބަސް ބުނާތީތޯ!
27 އޯގަސްޓު 2018
މިފަހަރު ޑރ ޝަހީމަށް ރައްދު ދެއްވީ ޝައިޚް އިލިޔާސް
25 އޯގަސްޓު 2018
އިސްލާމް ދީން އޮންނަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަބަބުންކަމަށް ޝަހީމް ސިފަކުރައްވައިފި
12 އޯގަސްޓު 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި
ސައިޒް
މަޖުބޫރު ކޮށްގެންވެސް 1500މީހުން ހަމަނުވި. ސައިޒުއެގިއްޖެ.ވަރަށްސަލާމް
ާއަލީ
މީ ނަގެ ސިކުޑި ހަމަޖެހޭ ތޯ؟ ވެރިކަން ލިބުނީމަ ބަލަން ޖެހޭނީ ﷲ އާއި އެކަލާގެ ރަސޫލާ (ސއވ ) ލޯބި ލިބޭތޯ ނޫންތޯ އެވެ. މީ އަޅެ ދީނީ ޢިލްމު ވެރިޔެއްތޯ
ލަދު
ނައިބު ރައީސުކަން ނުލިބެއްޖެއްޔާ ވަފާތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ނުހުރެވޭނެތޯ ؟ ޢަހަރުމެން އެއްޗެއް ލިބުނަސް ނުލިބުނަސް މިތިބެނީ ވަފާތެރި ތެދުވެރިންގެ ގޮތުގައި !
ނާއިނު
ބަލަ ވައްކަމާ ފޭރުމާ ބޮޑާކަމާ ކިބުރުވެރިކަމާއި އަނިޔާވެރިކަމުގެ ތުހުމަތު ރައްޔިތުންގެ ގިނަބަޔަކު އެމީހަކަށް ކުރަމުންދާމީހަކު ދެކެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިއަކު ލޯބިން މަރުވާންޖެހޭ އޮންނާނީ އެންމެސަބަބެއް، އެއީ އަމިއްލައެދުމާއި މަޤާމުގެ ދަހިވެތިކަން، އަދި ޝަހީމަކީ ޔާމީނަށް ވަފާތެރި ޔާމީނުދެކެ ވަރަށް ލޯބިވާމީހެއްކަން ރަނިންމޭޓުކަމަށް ހަމަޖެއްސިތާ 24 ގަޑިއިރު ނުވަނީސް ސާބިތުކޮށްދީފައިވާކަން އެންމެންނަށްވެސް އެނގޭ، އަދި ލޯބިހޯދުމަށްޓަކާ ކުރި އެންމެ ކަމަކުންވެސް އެކަން ސާބިތުވޭ، އެއީ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރުގެ މަޤާމު ދޫކޮށްލާފަ ކެމްޕޭނު ފައްޓަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވުމަށްފަހު އެމަޤާމުގައި ހުރެގެން ސިޔާސީކަންކަން ކުރުމަކީ ޤަނޫނުގައި މަނާކަމެއްކަން އެނގިހުރެ ރައީސްޔާމީނު ވިދާޅުވެގެން އެމަޤަމުން އިސްތިއުފާނުދެއްވާ އެމަޤަމުގައިހުރެގެން ސިޔާސީޙަރަކާތްތައް ހިންގާ ހެދުން، ކިހާބޮޑު ޖަރީމާއެއްތޯ ތިއަ ހިންގަވަނީ، އަދި ކިހާ ހުތުރު ނަމޫނާއެއްތޯ ރައްޔިތުންނަށް ތިއަ ދައްކަވަނީ، ދެންވެސް ﷲއަށް ބިރުވެތިވެ، ޤާނޫނީ އިމުގެތެރެއަށް ވަންވާބައްލަވާ
ސައްޕޭ
އެއިރުން އަދީބަށްވުރެއް ގިނައިން ވައްކަން ކުރަންޖެހޭނެ، ހުރިހާއެތިކޮޅު އަތްދަށުވީމާ ހުރާލާނެ.....
ބޯ
ބޯ ހަމަ ސަކަރާތީއޭ މަބުނާނީ

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]