Islaami marukazu jagaha eh gothah beynun kuri kamah bune faadu kiun
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
ތިނަދޫ އިސްލާމީ މަރުކަޒު ޖަގަހައެއްގޮތަށް ބޭނުންކުރިކަމަށްބުނެ ފާޑުކިއުން
inage
ޕީޕީއެމްގެ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއް ތިނަދޫ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ހިންގަނީ
  ހަބަރު | ސިޔާސީ | 16 އޯގަސްޓު 2018 | 10 ކޮމެންޓް
ގދ ތިނަދޫގައި ގާއިމް ކޮށްފައިވާ އިސްލާމީ މަރުކަޒު ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕެއިން ޖަގަހައެއް ގޮތުގައި ބޭނުންކުރިކަމަށްބުނެ ގިނަ ބަޔަކު ފާޑުކިޔަން ފަށައިފިއެވެ. kobadoctor
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓް ޑރ މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު މިއަދު ތިނަދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގައި އެރަށުގެ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ސިޑިމައްޗަށް ދެޖިންސްގެ މީހުން ގޮވައިގެން ވަޑައިގެން ފޮޓޯނަންގަވާ ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައްވަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހިންގާފައެވެ.

ޝަހީމް އިސްވެ ހުންނަވާ ހިންގެވި ހަރަކާތުގައި ޕީޕީއެމްއަށް ސަޕޯޓްކުރާ 150 ވަރަކަށް މީހުންވަނީ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ސިޑިތައްމަތީ ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގާ އަޑުގަދަކޮށް ރައީސް ޔާމީނަށް ވޯޓް ދިނުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. މި ހަރަކާތުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ކެމްޕެއިން މެޓީރިއަލްސްއާއި ޕީޕީއެމްގެ ދިދަވެސް ބޭނުންކޮށްފައިވެއެވެ.

އެ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ ޝަހީމް ވިދާޅުވީ އެއީ ދެކުނުގެ ހަތަރު އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެތަނުން މަންފާ ލިބޭނެ ތަނެއް ކަމުގައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ތިނަދޫއަށް އެންމެ ބޮޑު ތަރައްޤީއެއް ގެންނެވި ރައީސްއަކީ ރަޢީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންކަމަށާއި އެހެންކަމުން ތިނަދޫގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންވެސް ރައީސް ޔާމީނަށް ވޯޓް ދެއްވުމަށް ޝަހީމް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ތިނަދޫ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުމުން އެކަމާއި ނުރުހި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފާޑުކިޔަމުން ގެންދާއިރު ޑރ ޝަހީމަށްވެސް އަންނަނީ އެކަމާއި ގުޅިގެން ފާޑުކިއުންތައް އަމާޒު ވަމުންނެވެ.
ގުޅުންހުރި
އިދިކޮޅަށް 32 ޕަސެންޓްވެސް ނުލިބޭ: ނިހާން
17 ގަޑިއިރު ކުރިން
ނިހާނުގެ ހަމަލާތައް ރައީސް މައުމޫނާއި މެޑަމް ނަސްރީނާއަށް!
20 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ދެ މެނިފެސްޓޯގެ ދީނީ ސިޔާސަތު
20 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
އާސަންދައިން ހިލޭ އައިނެއް ނުލިބޭ، ލިބެންޏާއި ލިބެނީ މުލިއާގޭ ޖަގަހައިން: މާރިޔާ
20 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ހިޔާލު

އަޒީ
ތިއުަލެނީ ހަމަ ހަޖަމު ނުކުރެވިގެން ތިފޮޓޯ ދޭހަކޮށް ދެނީ ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދުކޮށް ވޯޓް ދޭން ޢަޒުމާއެކު ނިކުންނަންވީ އިސްލާމީ ޝިއާރު ފާޅުކޮށް މިދިވެހި އުންމަތް ދިވެހިވަންތަ މުސްލިމު ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުމަށްޓަކާ ހުޅަނގުގެ ނަސާރާ އިނ ދައްކާބިރުތަކަށް ޖެހިލުންވުމެއްނެތި ކެރުމާއި ހިތްވަރާއި އަޒުމާއި އެކު ހުންނެވި ހިތްވަރުގަދަ ވެރިޔަކަށް ވާތީ ކަން
ރަށު މީހާ
މިސްކިތްތަކަށް އަންހެނުން ހުއްދަވަނީ ވުޟޫ ކޮއްގެން، އެ ޙައިޟުގެ ނަޖިސް ލޭހުރެ އެރުން ހުއްދަ ތަނެއް ކަމަކަށް ބެލެވޭކަށް ނެތް،
hus fithuna
ފާޑުކިޔަނީ ދީނުގެ ކަންކަން ރަނގަޅަށް އޮޅުންނުފިލާތީ.
މިސްކިއްތަކުގައި މުސްލިމުން ކައިބޮއި ހަދައިގެން އުޅޭ . އެއީމައްސަލައެއް ނޫން.
ގާޒީ
ނަސީބެއް ދެޖިންސް އެއްޖަމާއްތެއްގަ ޝަހީމް އިމާމްވެހުރެ ނަމާދުނުކުރިން!
އޮޅާލި
ތިޔަތާކު ނެގި ފޮޓޯތަކުން ފެންނަން ހުރި ހެކިތަކަށް ބަލާއިރު، ފިރިހެނުންނާއެކު ޝަހީމު ހުރިނަމަ މިސްކިތަކަށް ވީތީ، ތަންކޮޅެއް ލޮލަށް ފަސޭހަވީހެވެ. އެހެނެއްކަމަކު ޝަހީމަށް ހަމަ މިސްކިތުގައި ވެސް ތިޔަ އިނދެވެނީ ހުރިހާ އަންހެންވެރިންގެ މެދުގައެވެވެ. މިސްކިތުގެ ހުރުރުމަތް ވެސް ތިވަނީ ކެނޑިފައެވެ. ޢައުރަ ނިވާނުވާ އަންހެނުންނާއެކު މިސްކިތަށް ނާރާ ތި ފޮޓޮއަށް މިސްކިތް އަރާގޮތަށް މިސްކިތާ ދުރުގައި ތިބެ ވެސް ތި ފޮޓޯނެގިދާނެއެވެ.
އަލްމުދިސް
ދުޢާ ކުރުމަށް މިސްކިތައްވަރެ އައުލާކަންބޮޑު ތަނެއް ނުވޭ، އެހެން ނޫންނަސް ދުޢާ ދަންނަވަނީ ﷲގެ ހަޒުރަތުގައި. އަންނިއަށް ދުޢާކުރާ ކަން އެގިފައެއްނުވޭ، އެހެނީ އެއީ އިންސާނަކަށް ވާތީއާ އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންނަނީ ކަނލާގެވަންތަކަށް އެހެން އިންސާނުންނަށް ދީ އުޅޭ ބަޔަކަށް ނުވާތީ. ޙަބީބުވެސް ވިސްނާލީމާ މިކަން ކަން އެނގިލައްވާނެ. ވެދުމާ ސަލާމް
ނަން
ޝަހީމު ދަތުރު މިކުރަނީ ހަމަ ހަލާލު ފައިސާއިންބާ؟
އަހުމަދު
އެމީހުންނުކުރާނެ ޤަވާއިދާއި ޚިލާފުކަމެއް... ފަރީވާނެ ހުރިހާކަމެއް..
ޙަބީބު
ޢިސްލާމީމަރުކަޒުގައި ކޮންމެ ހުކުރުދުވަހު އަންނިއަށް ދުޢާކުރަނީ އޯ............
ކަޅުސޮރު
މިހާރު ދެން ޝަހީމް އާއި ދޭތެރޭގަ ޝައްކުވާ ހިސާބައް ދިޔައީ ތާދޯ

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]