Rayyithun nah takai verikan dhookohlumuge hiyyvaru raees yameen ge hunanan jehey
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ވެރިކަން ދޫކޮށްލުމުގެ ހިތްވަރު ރައީސް ޔާމީންގެ ހުންނަޖެހޭ
inage
ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ވެރިކަން ދޫކޮށްލުމުގެ ހިތްވަރު ރައީސް ޔާމީންގެ ހުންނަޖެހޭ
  ހަބަރު | ސިޔާސީ | 11 ޖުލައި 2018 | 4 ކޮމެންޓް
ރައްޔިތުންގެ މަންފާއަށް ޓަކައި ވެރިކަން ދޫކޮށްލުމުގެ ހިތްވަރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ހުންނަން ޖެހޭކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. muni
ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނުން ރާއްޖެއަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި ނަމަ ރާއްޖެއަށް ގެއްލުންވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރެއްވި ޓްވިޓެއްގައެވެ.
ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އީޔޫއިން އަޅާ ފިޔަވަޅުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ނުހަނު ގެއްލުން ވާނެ ކަމުގައެވެ. އަދި އެކަން ރައީސް ޔާމީނަށްވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނާއި ރައީސް ޔާމީނަށްވުރެ ޤައުމު މާ މުހިއްމު ކަމުގައެވެ.

"މަނިކުފާނާއި އަޅުގަނޑަށް ވުރެ ރާއްޖެ މާ މުހިއްމު ވާނެ، ވެރިކަމުގެ ލައްޒަތާއި އަރާމަކީ ހުރިހާ އެއްޗެއް ނޫން، ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ވެރިކަން ދޫކޮށްލުމުގެ ހިތްވަރު މަނިކުފާނުގެ ކިބާގައިވެސް ހުންނަންވެނެ" ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިއްތިހާދަކުން ނަމަވެސް އަދި އަވައްޓެރި ގައުމަކުން ނަމަވެސް ރާއްޖެއާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައިފި ނަމަ އެކަމެއްގެ އުނދަގޫ އެންމެންނަށް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީންވެސްވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ގުޅުންހުރި
ފެންނަންނެތް އެއާޕޯޓަކާއި ބޮޓްލިން ޕްލާންޓެއް ރައީސް ޔާމީން ހުޅުއްވާދެއްވައިފި
16 ގަޑިއިރު ކުރިން
ރައީސް ޔާމީންގެ އާދޭސް: ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑަށް ދެރަގޮތެއް ނުހަދާތި
18 ގަޑިއިރު ކުރިން
މީހަކަށް އަނިޔާވެރިވާއިރު ގާނޫނުއަރާ ހަމަކުރާނެކަން ދަންނަން ޖެހޭ: ރައީސް
21 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
އަދީބުގެ ތުހުމަތުތަކާއި އިންތިހާބާ ގުޅުމެއްވޭ ބާ؟
21 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ހިޔާލު

އަލީ
މިސޮރު ވެރިކަމަ ކުރިމަތި ނުލެވިނީ ކުއްވެރި ޔަކަ ވީމަ ކަން ރަތްޔަތުންނަ އިނގޭނެ އަދިވެސް ނޭނުން ވަނީ ކުރިމަތިލާން ރައީސް ޔާމިނު އިތުރު ފަސްއަހަރު ވެރިކަން ކުރުމައް ފަހު އެކަން ދޫކޮއް އެހެން މީހަކާ ހަވާލު ކުރާނެ ތިސޮރު ތިއުޅޭހެން ބޮލުރޮދިކެނޑިގެން ނެ ނޫޅޭނެ ގޮތެހުންނާނެ ..
އަހުމަދުބެ
ޔާމީނަކީ ބަވަނަ ދުނިޔޭގައި ވެރިކަންކުރަން ދަންނަ މީހެއްނޫން. ޔާމީން އިސްތިއުފާ..
ހައްޖަ
ވެރިކަމައް އަރަނީ މީހަކު ބާރައް ނޭވާލާއިރައް ގައިގައި ދުރުކިޔާފަ ފިލަންދުވަންތަ އަންނި ތީ ބޮޑު ފިނޑި އެއް ޔާމީނަކީ ފުރިހަ ވެރިއެއް
މޮޔަސޮރު
ކަލޯ ތިކަހަލަ ގަމާރެއްނޫނެ ރައިސް ޔާމީނަކީ ކަލޭ ވެއްޖެޔާ ރައްޔިތުން އެއްލާ ލާފަހިގާތާނެ ތިޔައަށްވުރެ ގަޑު ހުރި ރައީސް އެއްއެއީ.

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]