Masthuvaathakethi Traffic Kuraa Meehunnah Maruge Adhabu Dheyn Ninmaifi
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރާ މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދޭން ނިންމައިފި
inage
ލަންކާ ކެބިނެޓް
  ދުނިޔެ | އޭޝީއާ | 11 ޖުލައި 2018 | 2 ކޮމެންޓް
ސްރީލަންކާގައި މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރާ މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދޭން އެ ގައުމުގެ ކެބިނެޓުގެ އިއްތިފާގުން ނިންމައިފިއެވެ. muni
ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވަނީ އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެގައުމުގެ ޖަސްޓިސް އަދި ޕްރިޒަން ރިފޯމްސް މިނިސްޓަރު ތަލަތަ އަތުކޮރަލައަށް އަންގަވާފައެވެ.

މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކްކުރާ މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުން މިހާރުވެސް ލަސްވެފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން ކުރަންވެއްޖެތާ މިހާރު 15 އަހަރު ވެފައިވާ ކަމަށް ބައެއް މިނިސްޓަރުން ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ލަންކާގައި މިހާރުވެސް މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ ބައެއް މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަދު ދޭން ވަނީ ހުކުމްކޮށްފައެވެ.

މަރުގެ އަދަބު ދިނުމުގެ ކުރިން ކުރަންޖެހޭ މަޝްވަރާތަކާއި ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ބަލާނެ ކަމަށް ލަންކާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.
ގުޅުންހުރި
ލަންކާ އާއި ގުޅިގެން މައްޓަލަ އެއާޕޯޓު ހިންގަން އިންޑިއާ ޝައުގުވެރިވެއްޖެ
5 ޖުލައި 2018
ލަންކާގައިވެސް ދަރިވަރުންނަށް ޓެބްލެޓް ބަހަނީ
30 ޖޫން 2018
ގައުމުގައި އެކަނި އިންވެސްޓް ކޮށްލައިގެން އިގުތިސާދެއް ކުރި ނާރާނެ: ރަނިލް
28 ޖޫން 2018
ހިޔާލު

ކަލްމޫ
މަސްތުވާ ތަކެއްޗަކީ ކޮބައިތޯ؟ ސިރީލަންކާގައި ބަންގުރާ ވިއްކުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް މުޅިންވެސް ބަންގުރާ ފިހާރަތަށް މުޅި ޤައުމުގައި ތިއޮތީ!
ރައްޔިތުން
ސްރީލަންކާގައި މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރާ މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދޭން އެ ގައުމުގެ ކެބިނެޓުގެ އިއްތިފާގުން ނިންމައިފި - ކިހާ ސަޅީ އެކަމަކު މުސްލިމް ގިނަ ގައުމުތަކުން އެޔާ ނުލާ ނޫޅެވިގެން އެ އުޅެނީ - ދެވަނަ ފުރުޞަތު އެނޫން ކަމެއް ދެނީ

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]