3 Vana Faraathakun Email Kiyaafaane: Google
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
ތިން ވަނަ ފަރާތަކުން އީމެއިލްތައް ކިޔާފާނެ: ގޫގުލް
inage
  ޓެކްނޮލޮޖީ | | 5 ޖުލައި 2018 | 0 ކޮމެންޓް
ޖީމެއިލް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން އެކަކު އަނެކަކަށް ފޮނުވާ އީމެއިލްތައް ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ކިޔާފާނެ ކަމަށް ގޫގުލް އިން ބުނެފިއެވެ. dhi2
ގޫގުލް އިން ބުނީ އެކަކު އަނެކަކަށް ފޮނުވާ އީމެއިލް، ބައެއްފަހަރު އެޕް ޑިވެލޮޕަރުން ކިޔާ ކަމަށެވެ. މީހުން ބޭނުންކުރާ ތާރޑް ޕާޓީ އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ސަބަބުން ތިން ވަނަ ފަރާތަކަށް އީމެއިލްތައް ކިޔުމުގެ ފުރުސަތު ދެވިގެންދާ ކަމަށް ގޫގުލްއިން ބުނެއެވެ.

ޖީމެއިލްއަކީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ މަގުބޫލު އީމެއިލް ސާވިސެވެ. އެ ހިދުމަތް 1.4 ބިލިއަން މީހުން ބޭނުންކުރެއެވެ.

ތާރޑް-ޕާޓީ އީމެއިލް މެނޭޖްމަންްޓް ޓޫލްސް ބޭނުންކޮށްގެން ހިދުމަތް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ގޫގުލްއިން ދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. އެފަދަ ހިދުމަތް ހޯދާއިރު ތިންވަނަ ފަރާތަށް އީމެއިލް މެނޭޖްކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން "ހުއްދަ" ދިނުމާއި ގުޅޭ ނޯޓިސްއެއް ފެނިގެންދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކުން އެފަދަ ނޯޓިސްއަށް އަޅާނުލައެވެ.


މި ނޯޓިސްއަށް މީހުން އަޅާނުލާކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނޭ

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ މިފަދަ ނޯޓިސްތަކަށް އިތުރަށް ސަމާލުވުމަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
ތައުލީމު ކުރިއެރުވުމަށް ގޫގުލްއިން 1 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކުރަނީ
14 އޮކްޓޯބަރ 2017
އިންޑިއާގައި ގޫގްލް ސްޓްރީޓް ވިއުގެ ހިދުމަތް ނުދެވޭނެ ކަމަށް އަންގައިފި
11 ޖޫން 2016
ޔޫރޮޕިއަން ކޮމިޝަނުން ތިން ބިލިއަން ޔޫރޯ އިން ގޫގުލް ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ
16 މެއި 2016
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]