Raees Kamah Gotabhya Inthibaabu Kuran Thaaeedheh Nukuran: Atul Keshap
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
ރައީސް ކަމަށް ގޮތަބަޔަ އިންތިހާބު ކުރަން ތާއީދެއް ނުކުރަން: އަތުލް ކެޝަޕް
inage
ގޮތަބްހަޔަ ރާޖަޕަކްސަ
  ދުނިޔެ | އޭޝީއާ | 13 ޖޫން 2018 | 3 ކޮމެންޓް
ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމަށް އެގައުމުގެ ކުރީގެ ޑިފެންސް ސެކެރެޓްރީ ގޮތަބަޔަ ރާޖަޕަކްސަ، އިންތިހާބު ކުރަން ތާއީދު ނުކުރައްވާ ކަމަށް އެމެރިކާއިން ލަންކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. muni
ލަންކާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް ވަނީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ އާ ބައްދަލުކުރައްވާ، އެމެރިކާ އާއި ހުޅަނގުގެ އެހެން ގައުމުތަކުންވެސް ގޮތަބަޔަ އަށް ތާއީދު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އެކަމާ ގުޅޭ ތަފުސީލެއް ލަންކާގެ ނޫސްތަކުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

ގޮތަބަޔައަކީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަގެ ވެރިކަމުގައި ލަންކާ ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސް މަގާމުތައް ފުރުއްވި ބޭފުޅެކެވެ.

ގޮތަބަޔަ އަށް ތާއީދު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް ވިދާޅުވި އިރު، ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕްގެ ސަފީރު ކަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާން މިހާރު ވަނީ ކައިރިވެފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
ކަނޑަށް ފައްތާފައި ހުރި 284 ކިލޯގެ ކެނަބިސް ހޯދައިފި
10 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއާއި ލަންކާ ސަފީރު ކަމަށް އަލައިނާ
9 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ތާރީހުގެ ކުރިން އިންތިހާބު ބާއްވަން ތައްޔާރެއް ނޫން: ސިރިސޭނާ
9 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ލަންކާ، ބަންގާޅު އަދި އިންޑިއާގެ އޮފިޝަލުން ބްރިޖް ހުޅުވުމުގެ ހަފްލާ ބޯއިކޮޓް ކުރެއްވި
2 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ހިޔާލު

ސަފަރު
މީނަޔާ ކޮންބެހޭ ކަމެއް
އަޑު
އެއީ އެމެރިކާ، އެހެންވާނީ، އެކަމަކު މިރާއްޖެ އަކަށް އޭނަ އަކަށް ބަހެއް ނުބުނެވޭނެ.
އަހަންމާބެ
މީނާ ކޮންމެހެން ތާއީދުކުރާ މީހެއްތަ ޤައުމުތަކުން އެޤައުމުތަކުގެ ވެރިންނަށް އިންތިޚާބުކުރަންވީ! ބޮޑު އުނދަގުލެއް ކަހަލަ މީހެއް.

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]