Karu dhah Kalhu vaanama Geygai Mikanthah Kohlevidhaane
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
ކަރުދަށް ކަޅުވާނަމަ ގޭގައި މިކަންތައް ކޮށްލެވިދާނެ
inage
ކަރުދަށް ކަޅުވާނަމަ ގޭގައި މިކަންތައް ކޮށްލެވިދާނެ
  ފޭޑި | ނަލަވުން | 11 ޖޫން 2018 | 0 ކޮމެންޓް
ކަރުދަށް ކަޅުވުމަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. އަންހެނުންގެ އިތުރުން މިއީ ފިރެހެނުންނަށްވެސް ދިމާވާ މައްސަލައެކެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި ކަރުދަށް ކަޅުވަނީ ހަންގަނޑު ބޯވުމުންނެވެ. ނުވަތަ ކަރުދަށުގެ ހަންގަނޑަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް އަޅާލުން ނުލިބުންވެސް ކަރުދަށް ކަޅުވެއެވެ. މިކަމަށް ހައްލެއް ބޭނުންނަމަ ބޭހެއް ބޭނުން ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ގޭގައި އެއްޗެއް ތައްޔާރުކޮށްލުމަށް ފަހު ބޭނުންކޮށްލެވިދާނެއެވެ. dhi2
ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެއްޗެހި

• ބޭކިން ސޯޑާ/ ބޭކިން ޕައުޑާ
ބޭކިން ސޯޑާއަކީ ހަންގަނޑު އަލިކޮށްދީ ހަންގަނޑުގައި ހުންނަ މަރުވެފައިވާ ސެލްތައް ނައްތުވާލަން އެހީތެރިވެދޭ އެއްޗެކެވެ.
ބޭނުން ކުރާނެ ގޮތް: ކުޑަ ފެންފޮދަކަށް ދެ ސަމްސާ ނުވަތަ ތިން ސަމްސާގެ ބޭކިން ސޯޑާ ކޮޅެއް އަޅާލާނީއެވެ. އެއަށްފަހު އެދޭތި ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ކަރުދަށުގައި އުނގުޅާނީއެވެ. މި ފޭސްޓް ހިކުމުން އިނގިލިތަކުގައި ފެންކޮޅެއް ލުމަށްފަހު މަޑުމަޑުން ކަރުދަށުގައި އުނގުޅާނީއެވެ. އަދި އެއަށް ފަހު ކަރުދަށް ދޮވެލާނީއެވެ. ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ފެންނަން ދެން ކޮންމެ ދުވަހަކު މިކަން ކޮށްލެވިދާނެއެވެ.

• އަލުވި
އަލުވި އަކީ ވެސް ހަންގަނޑު އަލި ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެއްޗެކެވެ.
ބޭނުން ކުރާނެ ގޮތް: ކުޑަ ވަރެއްގެ އަލުވިއެއް ނެގުމަށް ފަހު ކުދިކޮށް ކޮށާ ނުވަތަ ގޭނުމަށްފަހު އޭގެ ދިޔަ ނަގާނީއެވެ. އެއަށް ފަހު ކަރުދަށުގައި އަލުވި ދިޔަ އުނގުޅާނީއެވެ. އަދި ހިކެންދެން މަޑުކޮށްލުމަށްފަހު، ހިކުމުން ހޫނު ފެނުން (ލޫކް ވާމް) ކަރުދަށް ދޮވެލާނީއެވެ. މިއީ ދުވާލަކު ދެފަހަރު ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ.

• ޔޯގަޓް
ޔޯގަޓަކީ ހަންގަނޑު އަލިކޮށް، ހަންގަނޑު އޮމާންކޮށް ރީތިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެހީވެދޭ އެއްޗެކެވެ.
ބޭނުން ކުރާނެ ގޮތް: ދެ ސަމްސާ ޔޮގަޓް ލުނބޯހުތް ތެރެއަށް އަޅާނީއެވެ. ދޭތި އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ކަރު ދަށުގައި އުނގުޅާނީއެވެ. އަދި 20މިނެޓް ވަންދެން މަޑުކޮށްލުމަށްފަހު ދޮވެލާނީއެވެ.
ގުޅުންހުރި
"ނޯޓް" އާ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ލޯންޗްކޮށް، އެމްބެސެޑަރަކަށް ކައިޒީން
17 ޖޫން 2018
މޫނުގައި ނަގާ ބިހި ފިލުވުމަށް މިކަންތައްތައް ކުރެވިދާނެ
5 ޖޫން 2018
ލޯ ކަރިއި ކަޅުވާނަމަ މިކަންތައް ކޮށްލާ!
4 ޖޫން 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]