2 Fandiyaarunah ivvi hukum thah isthiunaf ah
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
ދެ ފަނޑިޔާރުންނަށް އިއްވި ހުކުމްތައް އިސްތިއުނާފަށް
inage
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސަޢީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު
  ހަބަރު | ސިޔާސީ | 16 މެއި 2018 | 0 ކޮމެންޓް
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސްޕްރީމް ކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު މުހައްމަގެ މައްޗަށް އިއްވި ހުކުމްތައް އިސްތިއުނާފަށް ހުށައަޅައިފިއެވެ. muni
ދެފަނޑިޔާރުންގެ ހުކުމްތަކުގެ ލިއުންތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ ވަކީލުން ހުށައެޅުއްވި ނަމަވެސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަދި އިސްތިއުނާފުގެ ލިއުންތައް ހައިކޯޓަށް ފޮނުވިކަމެއް ސާފެއް ނުވެއެވެ.

ފަނޑިޔާރުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި ކަމަށް ބުނެ ކުރި ދައުވާގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު އެއް އަހަރާއި ހަތް މަހާއި ހަ ދުވަހަށް ޖަލަށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުންވަނީ ހުކުމްކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި، ގަވަމެންޓް އީ ލެޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް (ޖެމްސް) ގެ ހިދުމަތް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑާލަން އަބްދުﷲ ސައީދު އެންގެވި މައްސަލާގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު 4 މަހާއި 24 ދުވަހަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ މިމަހުގެ އަށް ވަނަ ދުވަހު ހުކުމް ކޮށްފައެވެ.

ގުޅުންހުރި
މައުމޫނާއި ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި
25 އޭޕްރީލް 2018
އެންމެ އަނިޔާވެރި މަރަށް އަހަރެއް: އިންސާފު ނުލިބޭ، ހުސް ޝަކުވާ
23 އޭޕްރީލް 2018
"އަދުލަށް ހުކުމް ނުކުރެވޭ ގާޒީން އިސްތިއުފާ ދީފައި ގެއަށް ދިއުން މާ ރަނގަޅު"
18 އޭޕްރީލް 2018
ޖެޓްސްކީ އަކުންޖެހި އަނިޔާވުމުން ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދޭން ޖެހިއްޖެ
29 މާޗް 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]