2 Fandiyaarunah ivvi hukum thah isthiunaf ah
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
ދެ ފަނޑިޔާރުންނަށް އިއްވި ހުކުމްތައް އިސްތިއުނާފަށް
inage
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސަޢީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު
  ހަބަރު | ސިޔާސީ | 16 މެއި 2018 | 0 ކޮމެންޓް
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސްޕްރީމް ކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު މުހައްމަގެ މައްޗަށް އިއްވި ހުކުމްތައް އިސްތިއުނާފަށް ހުށައަޅައިފިއެވެ. dhi2
ދެފަނޑިޔާރުންގެ ހުކުމްތަކުގެ ލިއުންތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ ވަކީލުން ހުށައެޅުއްވި ނަމަވެސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަދި އިސްތިއުނާފުގެ ލިއުންތައް ހައިކޯޓަށް ފޮނުވިކަމެއް ސާފެއް ނުވެއެވެ.

ފަނޑިޔާރުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި ކަމަށް ބުނެ ކުރި ދައުވާގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު އެއް އަހަރާއި ހަތް މަހާއި ހަ ދުވަހަށް ޖަލަށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުންވަނީ ހުކުމްކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި، ގަވަމެންޓް އީ ލެޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް (ޖެމްސް) ގެ ހިދުމަތް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑާލަން އަބްދުﷲ ސައީދު އެންގެވި މައްސަލާގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު 4 މަހާއި 24 ދުވަހަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ މިމަހުގެ އަށް ވަނަ ދުވަހު ހުކުމް ކޮށްފައެވެ.

ގުޅުންހުރި
ފައިވާންތަކެއް ވަގަށް ނެގި އަންހެން މީހާ ހޯދަން ވީޑީއޯ އާއްމުކޮށްފި
7 އޯގަސްޓު 2018
ޓެރަރިޒަމް ދައުވާގެ އަޑުއެހުމަށް އަދީބު މާލެއަށް ގެނެސް، ޝަރީއަތް ކެންސަލްކޮށްފި
2 އޯގަސްޓު 2018
ފޯނު ބިލަށް ކުރި ހަރަދު ދެއްކުމަށް އަސްލަމަށް ހުކުމްކޮށްފި
11 ޖުލައި 2018
ރައީސް އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅުނު ސްނައިޕަރު ދޫކޮށްލުމަށް އެމްނެސްޓީއިން ގޮވާލައިފި
27 ޖޫން 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]