Shinan ge muhdhathu majlis cancel
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
ޝިނާނުގެ މުއްދަތު މަޖިލިސް ކެންސަލް
inage
އަބްދުﷲ ޝިނާން
  ހަބަރު | ސިޔާސީ | 22 މާޗް 2018 | 0 ކޮމެންޓް
މައްޗަންގޯޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ސިނާންގެ ބަންދުގެ މައްސަލާގައި މިރޭ ބޭއްވުމަށް އުޅުނު މުއްދަތު މަޖިލިސް ކެންސަލް ކޮށްފިއެވެ. muni
ޝިނާނުގެ މުއްދަތު މަޖިލިސް ކެންސަލް ކުރި އިރު މީގެ ކުރިން ޝިނާންގެ ބަންދަށް ޖެހި 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ހަމައެއް ނުވެއެވެ.

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ޝިނާންގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ހިންގަން އުޅުނުކަމުގެ ދައުވާ ކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އިއްޔެވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ފޮނުވާފައެވެ.

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު މާދަމާ ރެއަށް ހަމަވާއިރު މިހާރު ބަންދުގައި ތިބި ގިނަ ބޭފުޅުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތުވަނީ އިތުރުކޮށްފައެވެ. އަދި ގިނަ ބޭފުޅުންގެ ބަންދަށް ކޯޓުން ދީފައިވަނީ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެއިތިއްބުމުގެ އަމުރެވެ.

ގުޅުންހުރި
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ތާވަލުކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ޝަރީއަތެއް ކެންސަލު
9 އޯގަސްޓު 2018
މައުމޫންގެ މައްޗަށް ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި
9 އޯގަސްޓު 2018
ރައީސް މައުމޫނުގެ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ
8 އޯގަސްޓު 2018
ޣައިރު ހާޒިރުގައި ޝަރީއަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ރައީސް މައުމޫން އެދިވަޑައިގެންފި
8 އޯގަސްޓު 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި
VFP

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]