Miadhu Faaskuri 2 bill ves Qanoonuasaasi aai hulaaf: Qasim
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
މިއަދު ފާސްކުރި ދެ ބިލްވެސް ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ހިލާފު: ޤާސިމް
inage
ގާސިމް މަޖިލިސް ޖަލްސާއެއްގައި: ފައިލް ފޮޓޯ
  ހަބަރު | ސިޔާސީ | 13 މާޗް 2018 | 2 ކޮމެންޓް
މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި އެންޓި ޑިފެކްޝަން ޤާނޫނުގެ ބިލާއި، ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލްވެސް ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ހިލާފުކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. Dhiraagu
ދެ ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކުރިތާ ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ޤާސިމް ކުރެއްވި ޓްވިޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެ މަޖިލީހުން ނިންނި ދެ ނިންމުމަކީވެސް ކަނޑައެޅިގެން ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ހިލާފު ދެ ނިންމުންކަމަށް ވުމުން ދައުލަތުން އެ ދެ ނިންމުމަށް އަމަލުކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމުގައެވެ.
މީގެ އިތުރުން އެފަދަ މައްސަލައެއްގައި 43 މެމްބަރުން މަޖިލީހުގައި ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބަވާ މެނުވީ، ވޯޓަށް އަހައިގެން ނުވާނެ ނުވަތަ ނުކުރެވޭނެކަމަށް ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބުނާކަމަށްވެސް ޤާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖިނާއީ ހުކުމެއް ސާބިތުވާ ހިސާބުން ފެށިގެން ފަނޑިޔާރުކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނަށް ހުށައެޅުނު އިސްލާހު މިއަދު ފާސްކޮށްފައިވަނީ 37 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލާގައި ސޮއިކުރެއްވި ކުރިން ސަރުކާރު ކޯލިޝަނުގައި ތިއްބެވި 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލޭގެތަށް ފާސްކުރެވުނު އެންޓި ޑިފެކްޝަން ޤާނޫނުގެ ބިލް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ 36 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ.
ގުޅުންހުރި
ޝަރުތުތަކަކާއެކު ސިޔާދު ގާސިމް ދޫކޮށްލަން އަމުރުކޮށްފި
7 ގަޑިއިރު ކުރިން
މަޝްވަރާއަށް އިދިކޮޅުން މިފަހަރުވެސް ކުރިމަތިކުރުވީ ޝަރުތުތަކެއް: ރައީސް ޔާމީން
18 ޖުލައި 2018
ރައީސް ނަޝީދާއި ގާސިމް ފައިސަލަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ
13 ޖުލައި 2018
ނަޝީދާ ހެދި ހަތަރު ޕާޓީގެ ގުޅުމަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެ ކަމަށް ނުބުނަން: ގާސިމް
11 ޖުލައި 2018
ހިޔާލު

ޢަލީ ހަމީދު
ޜާ ވިއްކުން އިސްލާމި ސަރިޔަތާ ހިލާފް! ޢެކަމަކު ވިއް ކާ
އަހަންމާބެ
ޢަލީ ޙަމީދު ހުރިނަމަ ސޭޓު އެދޭގޮތަށް މިހާރު އޮންނާނީ އަމުރެއް ނެރެފަ، މުޅިންވެސް ތިމާމެން ނޭދޭގޮތަށް ހުންނަކަންކަން އެވީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު، ތިމާމެންހާ އެހެންމީހުންގެ އަތުގައި ބަހާނެ ފައިސާނެތަސް މިޤައުމަށް ހެޔޮއެދޭ ރައްޔިތުން މަދެއްނުވާނެކަން ސޭޓުމެން ވިސްނަންވެއްޖެ، އަބަދާއި އަބަދު ޤައުމު ހަލަބޮލިކޮށް ތަރައްޤީއަށް ހުރަސްއަޅައިގެން ކަންކަން ޙާޞިލުކުރަން އުޅުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ޣައްދާރުވުން، އަބަދަލު އެގޮތަކަށް ދުލެއްނުކޮށްލެވޭނެ.

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]