12 Memberunge gOndi Gelley Gothah Anti Defection Bill Faas Koffi
vfp.mv
MIB
MIB
12 މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލު ފާސްކޮށްފި
inage
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން---
  ހަބަރު | ސިޔާސީ | 13 މާޗް 2018 | 3 ކޮމެންޓް
އިދިކޮޅާ ގުޅުނު 12 މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލު ފާސްކޮށްފިއެވެ. Dhiraagu
އެ ބިލު ފާސް ކުރީ 36 މެންބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ.

ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަން ޕީޖީ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު ހުށަހެޅުއްވި އެ ބިލު މަޖިލީހުން 36 ވޯޓުން ފާސް ކުރި އިރު ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެން 39 މެންބަރުން ތިއްބެވިއެވެ. ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވަނީ ކޮން ދެ މެންބަރުންނެއްކަން އަދި ސާފެއް ނުވެއެވެ.

އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން އެ ބިލުގައި ހުރި ބައެއް މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށް ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް މެންބަރުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރެއްވިއެވެ.

އެ ބިލު މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ރޭ ފާސްކޮށްފައިވަނީ އިލެކްޝަނުން އެ ގާނޫނާ ގުޅިގެން ގަވާއިދު ހަދަން ޖެހޭ ކަމަށް އޮތް ބައި އުނިކޮށް އެ ގާނޫނު 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން ހިންގާފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ވެސް އެ ގާނޫނު ހިނގާ ގޮތަށެވެ.
ގުޅުންހުރި
ޕާޓީތަކުގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބަށް އީސީއަށް އަތް ބޭނޭގޮތަށް ޤާނޫނު ބަދަލު ކުރަނީ
13 އޭޕްރީލް 2018
މެމްބަރުންގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލަ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގެންފި
13 އޭޕްރީލް 2018
ބިލުތައް ފާސް ނުވެ ހުރި ކަމުގެ ޒިންމާ އިދިކޮޅަށް، ކޮން ބިލުތަކެއްކަން ބުނެއެއް ނުދެވުނު
5 އޭޕްރީލް 2018
ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހުގެ މައްސަލައިގެ ހުކުމް މާދަމާ އިއްވަނީ
4 އޭޕްރީލް 2018
ހިޔާލު

ނާއު
ކޮންމެ ބަޔަކުވެސް އިންސާފުގެ ކުރިމަށްޗަށް އަށްނަން ޖެހޭނެ ހާއިވެފަ ހުްނަ ވަގުތަކު ކާއެއްޗެއް ކާން ހުއްޓާ ކާއެތުކޮޅު އަތުލީމާ ޖަޒުބާތުގަ ޖެހި ކުރިން ކަމުންގެން ދިޔަވަރަށް ނުކެވި ހައިހޫނު ކަން ނުފިލުވެން ފެށީމާ ދެން އުޅެންޖެހޭ ގޮތަށް އެއުޅެނީ ބައެއްމެމްބަރުން ފަރުމަތިން އަރާ ފުރާޅުމަތިން އަރާ ޑްރާމަކުޅެ ކުރީޒަމަނުގައި ވަކަރުގޭ ކުދިން ނޭ ކިޔާ ކުދިން އުޅޭހެން .
ޢާދަންބެއްޔާ
ތިހެން ކިތައްމެ ވަރަކަށް ވެސް ބިލް ފާސްކުރެވިދާނެ އިދިކޮޅު މެންބަރުން މަޖިލީހައްވަނަނުދީ ވަންނައިރަށް ފާރުމަތިން ނެރެ އުކާލާފަ ބިލް ފާސްކުރަންވީ ސަރުކާރުން ބޭނުން ގޮތަކަށް ކަންކަން މިހާރު ކޮށްލެވޭނެ ގާނޫނާ ގަވައިދާ ހިލާފަށް އެކަމް އިންސާފުގެ ކުރިމަށްޗައް އަންނަނެް ޖހޭނެކަން ހަނދާންކުރާތި
ރީކޯ
އެހެންވީރު ރީކޯ މޫސަގެ ގޮނޑި ވެސް ގެއްލޭނެތާ!

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]