Konme Dhuvahaku Dhonkeyo Kaanvee mi Sababuthakaa hure
vfp.mv
HM
HM
ކޮންމެ ދުވަހަކު ދޮންކެޔޮ ކާންވީ މިސަބަބުތަކާއި ހުރެ
inage
ދޮންކެޔޮ---
  ފޭޑި | ސިއްހަތު | 3 މާޗް 2018 | 3 ކޮމެންޓް
ދޮންކެޔޮލަކީ ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި އެތައް މާއްދާއެއް އެކުލެވޭ މޭވާއެކެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ސިއްހީ ގިނަ ފައިދާތަކެއް ލިބޭއިރު، ކޮންމެ ދުވަހަކު ދޮންކެޔޮ ބޭނުން ކުރާނަމަ ސިއްހީ ގޮތުން ކުރިމަތިވާ ބައެއް މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ލިބިދެއެވެ. muni
ދޮންކެޔޮލުން ލިބޭ ސިއްހީ ބައެއް ފައިދާތައް.
•ޑިޕްރެޝަން އަށް ހައްލެއް ލިބިދޭ
ދޮންކެޔޮލަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓްރައިޕްޓޮޕާން އެކުލެވޭ މޭވާއެއްކަމުން ހަށިގަނޑުގައި އެކުލެވޭ ސެރޮޓޮނިންގެ ސަބަބުން މީހާގެ ހާސްކަން ފިލުވައިދީ މޫޑު ރަނގަޅުވެއެވެ.

•ބޭރަށް ހިންގުމަށް ހައްލެއް
ދޮންކެޔޮލަކީ އޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިބަރު އެކުލެވޭ މޭވާއެއްކަމުން ކެއުމުގައި ދޮންކެޔޮ ބޭނުންކުރާނަމަ ބޭރަށް ހިންގުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ލިބިދެއެވެ.

•ހިތުގެ މައްސަލަތައް
ދޮންކެޔޮލަކީ ގިނަ އަދަދަކަށް ޕޮޓޭސިއަމް އެކުލެވޭ މޭވާއެކެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ލޭގެ ޕްރެޝަރު ދައްކޮށްދެއެވެ. ދޮންކެޔޮލަކީ ޕޮޓޭސިއަމް އާއި ފައިބަރު ގިނަ އަދަދަކަށް ހިމެނޭ މޭވާއެއްކަމުން ކެއުމުގައި ދޮންކެޔޮ ބޭނުންކުރާނަމަ ހިތާއި ލޭހޮޅިތަކާއި ގުޅުންހުރި ބަލިތައް މެދުވެރިވުމުން ދުރުކޮށްދެއެވެ.

•ލޮލުގެ ފެނުން ރަނގަޅުވޭ
ދޮންކެޔޮލަކީ މިނަރަލްސްގެ ވައްތަރުތަކުގެ އިތުރުން ވިޓަމިން އޭ ފަދަ މާއްދާތައް އެކުލެވޭ މޭވާއެކެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ލޮލުގެ ފެނުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއެވެ.

•ހަކަތަ ލިބުން
ދޮންކެޔޮލުގައި ތަފާތު ތިން ވައްތަރެއްގެ ހަކުރު އެކުލެވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ގުލްކޯޒާއި ފްރަކްޓޯޒް އަދި ސުކްރޯޒް ހިމެނެއެވެ. އެބާވަތްތަކަކީ ފައިބަރާއި ޕޮޓޭސިއަމް އެކުލެވޭ ބާވަތްތަކުގެ ހަކުރު އެކުލެވޭ ދޮންކެޔޮކަމުން އޭގެ ސަބަބުން ހަކަތަ ލިބިދެއެވެ. މިހެންކަމުން ކަސްރަތުކުރުން ނުވަތަ ކުޅިވަރު ކުޅޭ ވަގުތު ދޮންކެޔޮ ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

ދޮންކެޔޮލަކީ މެގްނީސިއަމް އާއި ޕޮޓޭސިއަމް ފަދަ މާއްދާތަކުން މުއްސަނދިވެފައިވާ މޭވާއެއްކަމުން މައްސަރު ދުވަސްވަރު ބަނޑުގައި ރިއްސާ ރިއްސުމަށްވެސް ދޮންކެޔޮ ކާނަމަ ހައްލެއް ލިއްބައިދެއެވެ.

ގުޅުންހުރި
އަލަނާސިން ލިބޭ ސިއްހީ ފައިދާ އެނގެނީ ކިހާވަރަކަށް؟
17 އޭޕްރީލް 2018
އަމާޒަކީ 2025 އަންނަން ވާއިރަށް އިންޑިއާއިން ޓީބީ ފޮހެލުން: މޯދީ
24 މާޗް 2018
އައިޖީއެމްއެޗް ލެބޯޓްރީގެ ހިދުމަތްތައް ލަސްވެ، އާއްމުންގެ ޝަކުވާ ގިނަވެފައި
10 މާޗް 2018
އަގުމެންޓިންގެ ފޭކް ބޭހެއް ދައުރުވާތީ ސަމާލުވުމަށް އެދިއްޖެ
9 މާޗް 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި
ހަސަނު
ދޮންކޭލަކީ، .... ރަނގަޅުގޮތް
މިސް
ދޮންކެޔޮ އެންމެ ރަގަޅަށް އިގޭނީ ނިހާނަށް
ނޭފަތުފޫޅު
ދޮންކެޔޮލަކީ - ދޮންކެޔޮލުގައި - މިހިރީ ހައްތަހާ ވެސް ގޯސް ކޮށް ލިޔެފިފައި ހުރި ބަސް ތައް. ރަނގަޅަށް ލިއުއްވުމަށް އާދަކުރައްވާ!

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]