Thanavas kan nei meehunnan film balan dhaan ticket hoadhaidhey actress eh
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
ތަނަވަސްކަން ނެތް މީހުންނަށް ފިލްމް ބަލަން ދާން ޓިކެޓް ހޯދައިދޭ ބަތަލާއެއް
inage
އެކްޓްރެސް ބްރި ލާރްސަން
  މުނިފޫހިފިލުވުން | ހޮލީވުޑް | 19 ފެބްރުއަރީ 2018 | 1 ކޮމެންޓް
މިހާރު ރިލީޒްކޮށްފައިވާ ފިލްމް "ބްލެކް ޕެންތާ" ބަލަން ދާން ބޭނުންވެ ނަމަވެސް ޓިކެޓް ގަތުމުގެ ތަނަވަސްކަން ނެތް މީހުންނަށް އެހީވުމުގެ މަސައްކަތް އެކްޓްރެސް ބްރި ލާރްސަން ފަށައިފިއެވެ. dhi2
ލާރްސަން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ ނިޔުޔޯކް ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ، މާލީ ތަނަވަސްކަން ނެތް ނަމަވެސް ފިލްމް ބްލެކް ޕެންތާ ބަލަން ޓިކެޓް ބޭނުންވާ މީހަކު ހުރިތޯ ސުވާލުކޮށްފައެވެ.

އެއާއެކު ބައެއް އާންމުންވަނީ އެކަމަށް އެއްބާރުލުންދީފައެވެ. އެގޮތުން ތަނަވަސްކަން ނެތް މީހުންނަށް ޓިކެޓް ގަނެދޭން ތައްޔާރަށް ތިބި ކަމަށް ބައެއް އާންމުންވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އާންމުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ބައެއް ގައުމުތަކުގައި މިހާރު ވަނީ، މާލީ ތަނަވަސްކަން ނެތް ނަމަވެސް ފިލްމް ބަލަން ދާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ޓިކެޓް ގަނެދޭން ތައްޔާރަށް ތިބި ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅާފައެވެ. އެގޮތުން އާޖެންޓީނާ، ކެނެޑާ އަދި އިންޑޮނޭޝިޔާގައި ދިރިއުޅޭ ނަމަވެސް ތަނަވަސްކަން ނެތް މީހުންނަށް ޓިކެޓް ދޭން ތައްޔާރަށް ތިބި ކަމަށް ބުނެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ 2 ގައި ހީނާ އާއި ޝަރަދު
19 ޖުލައި 2018
ނިމްކީ މުކިޔާގައި މާމަގެ ރޯލު ކުޅޭ ރީތާ މަރުވެއްޖެ
17 ޖުލައި 2018
އަރްޖުން އާ އެކު ކެޓްރީނާ މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންނުވަނީ މިހެންވެ
11 ޖުލައި 2018
"ތާރަކް މެހެތާ ކާ އުލްޓާ ޗަޝްމާ"ގެ ކާސްޓުން އަދިވެސް ތިބީ ޝޮކެއްގައި
11 ޖުލައި 2018
ހިޔާލު

ބުރޯ
މަގޭ ވެސް ބޭނުން ބަލަން ދީބަލަ ޓިކެޓެއް ސިވެސް ސިނަމާއިން އަހްމަދޫ

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]