Thanavas kan nei meehunnan film balan dhaan ticket hoadhaidhey actress eh
vfp.mv
MIB
MIB
ތަނަވަސްކަން ނެތް މީހުންނަށް ފިލްމް ބަލަން ދާން ޓިކެޓް ހޯދައިދޭ ބަތަލާއެއް
inage
އެކްޓްރެސް ބްރި ލާރްސަން
  މުނިފޫހިފިލުވުން | ހޮލީވުޑް | 19 ފެބްރުއަރީ 2018 | 1 ކޮމެންޓް
މިހާރު ރިލީޒްކޮށްފައިވާ ފިލްމް "ބްލެކް ޕެންތާ" ބަލަން ދާން ބޭނުންވެ ނަމަވެސް ޓިކެޓް ގަތުމުގެ ތަނަވަސްކަން ނެތް މީހުންނަށް އެހީވުމުގެ މަސައްކަތް އެކްޓްރެސް ބްރި ލާރްސަން ފަށައިފިއެވެ. Dhiraagu
ލާރްސަން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ ނިޔުޔޯކް ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ، މާލީ ތަނަވަސްކަން ނެތް ނަމަވެސް ފިލްމް ބްލެކް ޕެންތާ ބަލަން ޓިކެޓް ބޭނުންވާ މީހަކު ހުރިތޯ ސުވާލުކޮށްފައެވެ.

އެއާއެކު ބައެއް އާންމުންވަނީ އެކަމަށް އެއްބާރުލުންދީފައެވެ. އެގޮތުން ތަނަވަސްކަން ނެތް މީހުންނަށް ޓިކެޓް ގަނެދޭން ތައްޔާރަށް ތިބި ކަމަށް ބައެއް އާންމުންވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އާންމުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ބައެއް ގައުމުތަކުގައި މިހާރު ވަނީ، މާލީ ތަނަވަސްކަން ނެތް ނަމަވެސް ފިލްމް ބަލަން ދާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ޓިކެޓް ގަނެދޭން ތައްޔާރަށް ތިބި ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅާފައެވެ. އެގޮތުން އާޖެންޓީނާ، ކެނެޑާ އަދި އިންޑޮނޭޝިޔާގައި ދިރިއުޅޭ ނަމަވެސް ތަނަވަސްކަން ނެތް މީހުންނަށް ޓިކެޓް ދޭން ތައްޔާރަށް ތިބި ކަމަށް ބުނެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
އިންޑިއާގެ ޓީވީ އެކްޓަރު އަމީތާ މަރުވެއްޖެ
9 ގަޑިއިރު ކުރިން
އަރުޖުން ރެޑީގެ ހިންދީ ރިމޭކަށް ނެގީ ޝާހިދު، އަރުޖުންނެއް ނޫން
13 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހިމާންޝްއަކީ ގާތް ރަހުމަތްތެރިއެއް: ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނެހާ
13 ގަޑިއިރު ކުރިން
"ސަންޖޫ" ގެ ޓީޒާ އާއްމުކޮށްފި
23 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހިޔާލު

ބުރޯ
މަގޭ ވެސް ބޭނުން ބަލަން ދީބަލަ ޓިކެޓެއް ސިވެސް ސިނަމާއިން އަހްމަދޫ

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]