Boava Fried Rice
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
ބޯވަ ފްރައިޑް ރައީސް
inage
ބޯވަ ފްރައިޑް ރައީސް
  ފޭޑި | ބަދިގެ | 16 ފެބްރުއަރީ 2018 | 0 ކޮމެންޓް
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި kobadoctor
300 ގްރާމް ބާސްމަތީ ހަނޑޫ (ކައްކާފައި)
1 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ހަނާކުރި ހަވާދު
1 ފިޔާ (ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)
4 ލޮނުމެދު (ގާނާފައި)
150 ގްރާމް ބޯވަ (ކުދިކޮށްކޮށާ ހަނާކޮށްފައި)
3 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ސޯރ ކްރީމް
5 ފެނު ކެއްކި ބިސް (ދެ ފަޅި ކޮށްފައި)
1 ގިތެޔޮ މިރުސް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)
4 ތޮޅި މިރުސް (ދެ ފަޅި ކޮށްފައި)
2 ހިކަނދި ފަތް
ލޮނު (ރަހަލާ ވަރަށް)
ތެޔޮ
އަތް ގޮށީގެ ކޮރިއެންޑާ ފަތް

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

ތަވާ އުނދުން މައްޗަށް އުދާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާށެވެ. އަދި ތެޔޮ ފޮދު ހޫނުވީމާ ފިޔާ، ހިކަނދިފަތް އަޅާ މީރު ކޮށްލާށެވެ. ދެން ބިހާއި ހަވާދު ފިޔަވާ ބާކީހުރި ބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅުއްވާފައި ރަނގަޅަށް މީރު ކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު ބިހާއި ހަވާދު އަޅާ އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު ކައްކާފައި ހުރި ބަތް ކޮޅު އެއްކޮށްލާށެވެ.

މިހާރު ތިހުރީ ބޯވަ ފްރައިޑް ރައިސް ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައެވެ.

ގުޅުންހުރި
ވީއެފްޕީ ބަދިގެ: ގުލާބުޖާމް
20 ޖޫން 2018
ވީއެފްޕީ ބަދިގެ: ޕޮޕްކޯން ޗިކަން
19 ޖޫން 2018
ވީއެފްޕީ ބަދިގެ: ކެބެޖް ރައިސް
18 ޖޫން 2018
ވީއެފްޕީ ބަދިގެ: މަސަލަ ރައީސް
17 ޖޫން 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]