Ali Hameedhge anbikanbalunnah ves Rishvathai Terrorismge Thuhumathu
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
އަލީ ހަމީދުގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް ވެސް ރިޝްވަތާއި ޓެރަރިޒަމުގެ ތުހުމަތު
inage
ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު---
  ހަބަރު | ސިޔާސީ | 11 ފެބްރުއަރީ 2018 | 3 ކޮމެންޓް
ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު ނާސިރާއަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފިއެވެ. Dhiraagu
ބުދަ ދުވަހު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ނާސިރާގެ މައްޗަށް ޖުމްލަ ހަތަރު ތުހުމަތެއް ކުރެއެވެ. އެއީ ޓެރަރިޒަމުގެ ކުށާއި ރިޝްވަތުގެ ކުށާއި ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ކުށާއި، ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ އަލީ ހަމީދުގެ އާއިލާއަށް ނިސްބަތްވާ އިތުރު ދެ މީހަކު ވެސް ހައްްޔަރުކޮށްފައެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ އަލީ ހަމީދުގެ މައްޗަށް ވެސް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފައެވެ. އަލީ ހަމީދަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ވެސް ރިޝްވަތު ނެގުމާއި ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

އަލީ ހަމީދުގެ އިތުރުން އެ ތުހުމަތުތައް ވަނީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދަށާއި ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަ ހަސަން ސައީދަށް ވެސް ކޮށްފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
"ބޮޑު" މައްސަލަތަކުގެ ލިއުންތައް ހަވާލުކޮށް އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުންތައް ފަށަނީ
9 އޭޕްރީލް 2018
އެސްއޯއީ އިއުލާންކުރީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަންތައްތަކެއް ކުރިމަތިވުމުން: ރައީސް
2 އޭޕްރީލް 2018
ކުރީގެ ސާޖެންޓު އާސިމްގެ ބަންދު އިތުރު ކުރި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް
2 އޭޕްރީލް 2018
ޝިނާނުގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމަން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުން ކެންސަލްކޮށްފި
29 މާޗް 2018
ހިޔާލު

މަމެން
އާޢިލާ ނުވައްދާ..... ތީގެހިތި ރަހަ ވަރަށް ހިތިވާނެ
މޫސަ
ހަޤީޤަތަކީ ހަމަ ހަޤީޤަތެވެ. ކުޑައިރު ކުޑަކުދިންނަށް ލިބޭ ހިތާމަތަކަކީ އެކުދިންގެ ކިބައިން ފެނިގެންދާނެކަންތައް ތަކެއްކަން ދިވެހި ޤަވްމު މިދަނީ ދެކެމުންނެވެ. ކުޑައިރު ތަނަވަސްކަމާއި މުއްސަދިކަމުގައި އުޅެންބޭނުންވި ކުއްޖަކު އެކަން ނުވެ ތިމާގެ އާއިލާގެ ލޯބި ނުލިބުނުކަމަށް ޤަބޫލްކުރެވުން ދެންވާނީ ގޭންގް މިކިޔާ ވައްތަރުގެ މީހަކަށެވެ. މީހުންނަށް އަނިޔާއެއް ދިނުމަކީ އުފަލެއްކަމުގައި ދެކޭނެއެވެ. ވައްކަން ކުރަން ބައެއްމީހުން ފަށަނީ މިހިސާބުންނެވެ. އެފަދަ މީހަކު އެންމެހާ މިސްތަކުންވެސް ދެކޭނީ ވަގުންގެ ގޮތުގައެވެ. އެއްވެސް އަމާނާތްތެރިއެއް ނުހުންނާނެކަމަށެވެ. އަމާނާތްތެރި ވުމުގެ ބަހެއް ބުނެލިޔަސް އެފަދަ މީހުން ދެކޭނީ ދުޝްމަނުންގެ ގޮތުގައެވެ. އާޚިރު ނަތީޖާއަކަށް ނުވިސްނާނެއެވެ. ކަހީނުން ދައްކާ ވާހަކަ ޤަބޫލޮކޮށް އެއީ އިލާހީ އިލްހާމްކަމަށްވެސް ދެކޭނެއެވެ. އަދި ޖިންނީންގެ ބާރު ހޯދާ އުޅޭނެއެވެ.
ފިރުޓޭ
މި ވާހަކަތަށް ކުރިންވެސް ރައީސް މީހަކު ދެއްކި ދޯ؟ އޭރު އެކަމަށް ދިނީ ބީރު ކަންފަތެއް! ދެން ވައި އެނބުރުނީމަ، މިހާރު ދެން ކޮން ވާހަކަ އެއް ދައްކާކަށް؟

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]