Ali Hameedhge anbikanbalunnah ves Rishvathai Terrorismge Thuhumathu
vfp.mv
HM
HM
އަލީ ހަމީދުގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް ވެސް ރިޝްވަތާއި ޓެރަރިޒަމުގެ ތުހުމަތު
inage
ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު---
  ހަބަރު | ސިޔާސީ | 11 ފެބްރުއަރީ 2018 | 3 ކޮމެންޓް
ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު ނާސިރާއަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފިއެވެ. muni
ބުދަ ދުވަހު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ނާސިރާގެ މައްޗަށް ޖުމްލަ ހަތަރު ތުހުމަތެއް ކުރެއެވެ. އެއީ ޓެރަރިޒަމުގެ ކުށާއި ރިޝްވަތުގެ ކުށާއި ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ކުށާއި، ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ އަލީ ހަމީދުގެ އާއިލާއަށް ނިސްބަތްވާ އިތުރު ދެ މީހަކު ވެސް ހައްްޔަރުކޮށްފައެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ އަލީ ހަމީދުގެ މައްޗަށް ވެސް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފައެވެ. އަލީ ހަމީދަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ވެސް ރިޝްވަތު ނެގުމާއި ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

އަލީ ހަމީދުގެ އިތުރުން އެ ތުހުމަތުތައް ވަނީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދަށާއި ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަ ހަސަން ސައީދަށް ވެސް ކޮށްފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
މާދަމާ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަނީ
2 ގަޑިއިރު ކުރިން
ކުއްލި ހާލަތު 45 ދުވަހަށް ދެމިގެންދާނެ: ރައީސް އޮފީސް
3 ގަޑިއިރު ކުރިން
"ރައީސަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް ދިމާވުމަކީ ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާން ކުރެވޭނެ ސަބަބެއް ނޫން"
4 ގަޑިއިރު ކުރިން
ފަނޑިޔާރުން ރަހީނުކޮށްގެން ޖުޑީޝަރީ މިނިވަނެއް ނުވާނެ: ޝާހީން
7 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހިޔާލު

މަމެން
އާޢިލާ ނުވައްދާ..... ތީގެހިތި ރަހަ ވަރަށް ހިތިވާނެ
މޫސަ
ހަޤީޤަތަކީ ހަމަ ހަޤީޤަތެވެ. ކުޑައިރު ކުޑަކުދިންނަށް ލިބޭ ހިތާމަތަކަކީ އެކުދިންގެ ކިބައިން ފެނިގެންދާނެކަންތައް ތަކެއްކަން ދިވެހި ޤަވްމު މިދަނީ ދެކެމުންނެވެ. ކުޑައިރު ތަނަވަސްކަމާއި މުއްސަދިކަމުގައި އުޅެންބޭނުންވި ކުއްޖަކު އެކަން ނުވެ ތިމާގެ އާއިލާގެ ލޯބި ނުލިބުނުކަމަށް ޤަބޫލްކުރެވުން ދެންވާނީ ގޭންގް މިކިޔާ ވައްތަރުގެ މީހަކަށެވެ. މީހުންނަށް އަނިޔާއެއް ދިނުމަކީ އުފަލެއްކަމުގައި ދެކޭނެއެވެ. ވައްކަން ކުރަން ބައެއްމީހުން ފަށަނީ މިހިސާބުންނެވެ. އެފަދަ މީހަކު އެންމެހާ މިސްތަކުންވެސް ދެކޭނީ ވަގުންގެ ގޮތުގައެވެ. އެއްވެސް އަމާނާތްތެރިއެއް ނުހުންނާނެކަމަށެވެ. އަމާނާތްތެރި ވުމުގެ ބަހެއް ބުނެލިޔަސް އެފަދަ މީހުން ދެކޭނީ ދުޝްމަނުންގެ ގޮތުގައެވެ. އާޚިރު ނަތީޖާއަކަށް ނުވިސްނާނެއެވެ. ކަހީނުން ދައްކާ ވާހަކަ ޤަބޫލޮކޮށް އެއީ އިލާހީ އިލްހާމްކަމަށްވެސް ދެކޭނެއެވެ. އަދި ޖިންނީންގެ ބާރު ހޯދާ އުޅޭނެއެވެ.
ފިރުޓޭ
މި ވާހަކަތަށް ކުރިންވެސް ރައީސް މީހަކު ދެއްކި ދޯ؟ އޭރު އެކަމަށް ދިނީ ބީރު ކަންފަތެއް! ދެން ވައި އެނބުރުނީމަ، މިހާރު ދެން ކޮން ވާހަކަ އެއް ދައްކާކަށް؟

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]