Niyafatheegai Eki Design thah Kurahaairu Ehkula Aneh Kula aa Gulhuvaane Goiythah
vfp.mv
MIB
MIB
ނިޔަފަތީގައި އެކި ޑިޒައިންތައް ކުރަހާއިރު އެއްކުލަ އަނެއް ކުލައާ ގުޅުވާނެ ގޮތްތައް
inage
ނިޔަފަތީގައި އެކި ޑިޒައިންތައް ކުރަހާއިރު އެއްކުލަ އަނެއް ކުލައާ ގުޅުވާނެ ގޮތްތައް
  ފޭޑި | ނަލަވުން | 21 ޖެނުއަރީ 2018 | 0 ކޮމެންޓް
މެނިކިއާ ކުރުމަކީ އަންހެން ކުދިން ވަރަށް ފޯރިއާއެކު ކުރާ ކަމެކެވެ. muni
ނިޔަފަތިތައް ޕޮލިޝްކޮށްލާ ރީތި ކުލަތަކުން ތަފާތު ޑިޒައިން ހެދުމަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމަކަށް މިހާރުވަނީ ވެފައެވެ.

ކިތަންމެ މޮޅަށް ޑިޒައިން ހެދިޔަސް "ކަލާ ކޮމްބޯސް" ކުރަން ނޭނގޭނަމަ މުޅި ޑިޒައިން ހަޑިވާނެއެވެ. ބައެއް ފަހަރު ނިޔަފަތީގައި ހޭކުމަށް ބޭނުން ކުރާކުލަތައް އެއް ކުލަ އަނެއް ކުލައާ ގުޅުވުމަކީ ބައެއް މީހުންނަށް އުނދަގޫ ކަމަކަށް އެބަވެއެވެ. އެފަދަ ފަރާތްތަކުން މިޑިޒައިންތަކުގައި އެއްކުލަ އަނެއް ކުލަ ގުޅުވާލާފައި ހުރިގޮތް ބަލާލާއި އެކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެއެވެ.

ލެމަން އަދި ބްލެކް

ގްރޭގެ ހުރިހާ ޝޭޑެއް

ގްރޭގެ ޝޭޑްތައް، ބަލެކް އަދި ވައިޓް

މިލްކީ ވައިޓް އަދި ކަސްޓާޑް ޓޯންސް

ރީންދޫ، ރަތް އަދި އޮރެންޖް

ކްލާސީ ބްލެކް އަދި ވައިޓް

މިލްކީ ވައިޓް، ލެމަން އަދި ރޭސްބެރީ

ޓާކުއިސް، ސިލްވާ އަދި ވައިޓް

ކޮރަލް އަދި ވައިޓް


ގުޅުންހުރި
ލެކިއުޓުން ފްލޮމާ ބްރޭންޑްގެ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކޮށްފި
15 ޖެނުއަރީ 2018
އެސްފިޔަ ދިގު ކުރަން ބޭނުންކުރެވިދާނެ ބައެއް ތަކެތި
15 ޖެނުއަރީ 2018
މޫނުގެ ހަންގަނޑު ރީތިކޮށްލަން ކުރެވޭނެ ބައެއް ކަންތައް
14 ޖެނުއަރީ 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]