Gengulhe Bodukuri meeha Janavaarun ves dhaney: Gasim
vfp.mv
MIB
MIB
ގެންގުޅެ ބޮޑުކުރި މީހާ ޖަނަވާރުންވެސް ދަނޭ: ގާސިމް
inage
ގާސިމް އިބްރާހިމް: ފައިލް ފޮޓޯ
  ހަބަރު | ސިޔާސީ | 12 ޖެނުއަރީ 2018 | 9 ކޮމެންޓް
ޖަނަވާރުންވެސް އެސޮރުމެން ގެންގުޅެ ބަލާބޮޑުކުރި މީހާ ދަންނަ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. kobadoctor
ގާސިމް މިހެން ވިދާޅުވީ ރޭ ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާއެއްގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ގާސިމަށް އަމާޒުކުރައްވާ ފާޑު ވިދާޅުވެފައި ވަނިކޮށް މިރޭ ކުރެއްވި ޓްވިޓެއްގައެވެ.
ގާސިމް ވިދާޅުވީ ޖަނަވާރުންވެސް އެސޮރު ގެންގުޅެ ބަލާބޮޑުކޮށް، ވަރުގަދަ ސޮރަކަށް ހެދި މީހާ ދަންނަ ކަމުގައެވެ.

"ޖަނަވާރުންވެސްދަނޭ އެސޮރު ގެންގުޅެ ބަލާބޮޑުކޮށް، ވަރުގަދަ ސޮރަކަށް ހެދި މީހާ، މިސާލަކަށް ކުއްތާ އެސޮރު ބެލެހެއްޓި މީހާ ސަލާމަތް ކުރުމަށް ފުރާނަ ދުއްވާލާ ނޫންތޯ؟ ރާމާ މަކުނުވެސް ހެޔޮކަމެއް ކޮށްދިން މީހާ ދަނޭ ދެއްތޯ؟އެކަމަކު......" ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގާސިމްގެ ހަރަދުގައި ކިވަޔާ ވިދާޅުވެ ގާސިމްގެ ސަން އައިލެންޑް ރިސޯޓްގެ މެނޭޖަރަކަށް ހުންނެވުމަށް ފަހު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސްލޮޓެއްގައި މި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރުކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ސައީދު ގާސިމަށް ފާޑުވިދާޅުވީ ރޭ އއ މަތިވެރީގައި ރޭ ބޭއްވި ރައީސް ޔާމީންގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައެވެ.

ސައީދުވަނީ ސަރުކާރު ކޯލިޝަނުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ވަކިވުމުން އެޕާޓީ ދޫކުރަށްވާ ޕީޕީއެމްއާއި ގުޅިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

ޖަލްސާތަކުގައި ރައީސް ޔާމީނާއި ފަސްޓްލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހީމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފް ކުރައްވާ އާއްމުގޮތެއްގާ ވާހަކަ ދައްކަވާ ސައީދު ރޭގެ ޖަލްސާގައިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ގާސިމް އއ. އާއި އދ. އަތޮޅަށް އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ގާސިމަށް ފާޑުވިދާޅުވުން އަމާޒު ކުރައްވާ ސައީދު ވިދާޅުވީ އަރިއަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށް ބައެއް ޕާޓީތަކުން ހުރަސްތައް ކުރިމަތި ކުރުވާއިރު އެކަން ކުރަނީ އަމިއްލަ ވިޔަފާރީގެ ހިމާޔަތުގައި ކަމުގައެވެ. އަދި ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ ޝައުގު ނުވަތަ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުން ކުރަން އެއްވެސް ރަށެއް އަތޮޅެއް ނުވަތަ މީހެއް ހުންނަން ޖެހޭނެ ކަމަކަށް ގާނޫނުއަސާސީގައި ބުނެފައި ނުވާކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.
ގުޅުންހުރި
އެންމެންވެސް ތިބެން ޖެހޭނީ ޤާނޫނު ދައްކާ ސައިޒްގައި: ޤާސިމް
12 ޖެނުއަރީ 2018
80 އިންސައްތަ ވޯޓުން އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް ކާމިޔާބު ކުރާނެ: ޤާސިމް
11 ޖެނުއަރީ 2018
ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ މަލާމާތުގެ ބަސްތަކެއް ޤާސިމަށް
8 ޖެނުއަރީ 2018
ގާސިމްގެ ވިލާ ޝިޕިންއިން 75 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ފައިސާ ހޯދަން ދައުވާކޮށްފި
6 ޖެނުއަރީ 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި
ދަބަރޭ
ރަގަޅު ވާހަކަފުޅެއް. ސައިއްޓޭ މެން ރިސޯޓް ހިނގާދީގެން ހޯދައިދިން ލާރިން މުއްސަދި ވީމާ ސައީދު ބުނާގޮތަށް ގާސިމް ހަދުމަކީ ރަގަޅު ގޮތެއް.
މާލިމީ
މާނަޔަކީ މުހައްމަދު ސައީދަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދިނީމާ މުސާރަ ދިން މީހާ އަށް ސަނާ ކިޔަން ޖެހޭނޭ. ޑިމޮކްރަސީ ގެ ފުރަގަސް ފަރާތް!!!
ޞައްދާމު
އެކަކު ސައީދާ އަކަށް ތިކަމެއް ނޭގުނު!
މަރީ
ގާސިމް އަކީ ކޮށްދޭކަންތައް ކަލަ ގޮވާމީހެއް ދެއްކުތެރިކަމާ އެކު ކުރާކަންކަމުން ވާނެ ފައިދާއެއް ނޯންނާނެ. ގާސިމްގެ މުވައްޒަފުންނަކީ އަޅުންކަމަށް ހަދައިގެން އުޅޭމީހެއް މިވަރުގެ މީހެއް ވެރިއަކަށް ވެއްޖިއްޔާ ވާނީ ކިހިނެއް. ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ކުފޫހަމަވާ މީހެއްނޫން.
ޕޮގުބާ
ދައުލަތަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކާ އަގަނާރުވާ
ތުއްތުބޭބެ
އެއީ ސައީދުގެ މައްސަލައެއްނޫން އެޕޯޑިއެމަކަށް ނާރާ ދީނާޚިލާފު ޤައުމިއްޔަތާޚިލާފު ކޮރޮޕްޝަނަށް ތާއީދު ވައްކަންކުރުމަށް ބާރުނާޅާ މިނިމަސްނުކާ ރޯދޮގުނުހަދާ ހަމައެކަކުވެސް. ބޮޑުސޯބު އެބުރޭ ގޮތަށް ނޭބުރިއްޖިއްޔާ ފުއްކެނޑޭނީ ޓެރެރިޒްމްގެ ހުކުމަކުން.
މުހައްމަދު
ސައީދު މަނިކުފަަނު ރަގަޅީ އޮރިޔާމުން ރަށުތެރޭގައި އުޅުނިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑައް ހަޔާތްކުޑަ
ވަކަމޯޑް
އައިހެވަނޭ އަނެކެއްޗެކޭ ކިޔާ އަމިއްލަ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޮގު ހަދާ އޮޅުވާލި މީހަކު އަދި އެހެން މީހަކަށް ވަފާތެރިވާނެތަ؟ މިނިސްޓަރު ސައީދަކަށް އިތުބާރެއް ނުކުރޭ ހއގެ ރައްޔިތުން ވެސް އަދި ދިވެހި އެކަކުވެސް.
އަހަންމާބެ
ޖަނަވާރުގޮތަށް ގުލާނުކޮށްގެން ގެންގުޅެ ބޮޑުކުރިޔަސް އެކަމުގެ އަގެއްނުހުންނާނެ، އަދި ދެއްކުންތެރިކަމާއެކު ކުރާކަންކަމުގެ ފައިދާ ނުފެންނާނެއޭ ބުނަނީ އެހެންވެ، މިވަރު ދަންނަންވާނެނުން.

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]