Anekkaves Minister saeed ge bahuge hamalaathakeh gasim ah
vfp.mv
MIB
MIB
އަނެއްކާވެސް މިނިސްޓަރު ސައީދުގެ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ގާސިމަށް
inage
މުހައްމަދު ސައީދު: ފައިލް ފޮޓޯ
  ހަބަރު | ސިޔާސީ | 12 ޖެނުއަރީ 2018 | 9 ކޮމެންޓް
އަރިއަތޮޅު ތަރައްޤީ ވިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވިޔަފާރީގެ ހިމާޔަތުގައިކަމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވައިފިއެވެ. thegardens
ގާސިމްގެ ހަރަދުގައި ކިވަޔާ ވިދާޅުވެ ގާސިމްގެ ސަން އައިލެންޑް ރިސޯޓްގެ މެނޭޖަރަކަށް ހުންނެވުމަށް ފަހު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސްލޮޓެއްގައި މި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރުކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ސައީދު މިހެން ވިދާޅުވީ ރޭ އއ މަތިވެރީގައި ރޭ ބޭއްވި ރައީސް ޔާމީންގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައެވެ.

ސައީދުވަނީ ސަރުކާރު ކޯލިޝަނުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ވަކިވުމުން އެޕާޓީ ދޫކުރަށްވާ ޕީޕީއެމްއާއި ގުޅިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

ޖަލްސާތަކުގައި ރައީސް ޔާމީނާއި ފަސްޓްލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހީމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފް ކުރައްވާ އާއްމުގޮތެއްގާ ވާހަކަ ދައްކަވާ ސައީދު ރޭގެ ޖަލްސާގައިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ގާސިމް އއ. އާއި އދ. އަތޮޅަށް އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ގާސިމަށް ފާޑުވިދާޅުވުން އަމާޒު ކުރައްވާ ސައީދު ވިދާޅުވީ އަރިއަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށް ބައެއް ޕާޓީތަކުން ހުރަސްތައް ކުރިމަތި ކުރުވާއިރު އެކަން ކުރަނީ އަމިއްލަ ވިޔަފާރީގެ ހިމާޔަތުގައި ކަމުގައެވެ. އަދި ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ ޝައުގު ނުވަތަ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުން ކުރަން އެއްވެސް ރަށެއް އަތޮޅެއް ނުވަތަ މީހެއް ހުންނަން ޖެހޭނެ ކަމަކަށް ގާނޫނުއަސާސީގައި ބުނެފައި ނުވާކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.
ގުޅުންހުރި
"ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓު ދޭތީ ހައިރާނެއް ނުވޭ، ބާއްވަން ވެސް ނުކެރޭނެ"
15 ޖެނުއަރީ 2018
"2018 ގައި ރައީސްކަމުގެ ގޮނޑި ވެސް ޖެހޭނީ ރައީސް ޔާމީނަށް ވެދުން ކުރަން"
15 ޖެނުއަރީ 2018
އައްބުއްރަހީމް ރައީސް މައުމޫނަށް: ދެ މީދާފެހި ބުޅަލަށް ވީވަރުވެސް ނުވި!
11 ޖެނުއަރީ 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި
މަޙާ
ގާސިމް މާމިގިލީގައި އަޅައިދިން ހޮސްޕިޓަލާއި މިސްކިތް އަދިވެސް ލޮލަށް ނުފެނޭ.... އަމިއްލަފައިދާއަށް ނޫންގޮތަށް އެއްކަމެއްވެސް ނެތް ކޮއްދީފަ
ސޫފިޔާން
މިހިރަ ސައީދަށް ބޮޑުތިލަދުންމަތީ ރައްޔިތުން ސަލާމްބުނި، އެހާމޮޅަށް އައިހެވަން ހަދާދިނީމަ ލަދުދެއްތޯ މީހުންގެ އިހުމާލުންވީކަންތައްގޮވަން،
Abdul Latheef
މީނަމީ ސަންއައިލެންޑުގެ ޕޭންޓްރީ ބޯއި އަކަށް ގޮސް ޕްރޮމޯޓްވަމުންގޮސް މިހިސާބަށް ގާސިމްގެ ސަބަބުން އާދެވުނުމީހެއް. މީނަގެ ހިސްޓްރީ އެއްކޮށް މަ ދަންނަން. ދެން އެހެން ނަމަވެސް އެހުރިހާ ވާހަކަ ލިޔާކަށް ބޭނުމެއްނޫން، ލިޔުނަސް ކިޔާނެ ބަޔަކު އުޅެނީއެއްނޫން. އަދި އެއްވެސް ފައިދާއެއް ކުރަނީއެއްވެސް ނޫން. ދެން މިކަހަލަ ދެބަންދިހާރަވެގެން އުޅޭ މީހުންނާ ފޮށުމަށްވުރެ މާ ރަގަޅުވާނެ ރަށުތެރެއިން ކޮންމެސް އެހެންކަމަކާ އުޅުނިއްޔާ.
ޙައްވަ
ތިޔައީ ގާސިމު ދިން 800 ރުފިޔާގެ ޕޮކެޓް މަނީގައި ކިޔަވާފައި މިދިޔަ ރިޔާސީ ކެމްޕޭނުގައި ވިލާޓީވީގައި ޔާމީނަށް ބަވާފައި މިނިސްޓަރު ކަން ދިނީމައި ދުނިޔެ ރަންވެގެން އުޅޭ ސޮރު.
ޅީދަރި
ވަރަށް ގޮތެއްނެތް މީހެއްމީ. 2018 ރަނިންމޭޓްކަން ހޯދަން މީނަގެ މައިންބަފައިނަށްވެސް އެއްޗެހި ކިޔާފާނެ. އެހެނެކޭ ކިޔާފަ އެކަން އެހެންވާނެތަ.
އަލީ11
ޤާސިމް ހަރަދުކޮށްގެން ކިޔަވާދިނޭކިޔާފަ ރައްޔިތުންނަށް ދަރާފައޮތް ދަރަނީގެ ވާހަކަވެސް ނުދައްކަންވީ؟އަލިފް އަތޮޅަށް ވެފަ އޮތް އިހުމާލުގެ ވާހަކަ ވެސް ނުދައްކަންވީ؟ އަޖައިބެއްތީ...
ޅޮސް އުނދޯލި
އަމިއްލަ މިނިސްޓްރީއިން ކޮށްފަހުރި ކަންތައް ފުރަތަމަ ރަގަޅަށް ރައްޔިތުނަށް ކިޔާލަދިންނަމަ.
- ކޭޝިއަރުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ހުޅުވާލާ 1200ވަރަކަށް މީހުން ކުރިމަތިލީއިރު ފުރަތަމަ ބުރު 100 މީހުން ދެވަނަ ބުރު 40 މީހުން ތިންވަނަބުރު 15މީހުން ތަމްރީން ކުރެވުނީ ބާކީތިބި މީހުން ކޮބާ؟ މީކާކުގެ ފެއިލިއަރ އެއް.
- ކޭޝިއަރުންގެ ގޮތުގައިތިބި ބޭރުމީހުން އިމިގްރޭޝަންއިން ނަގަންފެށީ ކުޑަދުވަސްކޮޅެއްގައި އެކަން ހުއްޓިއްޖެ. 14000 ވަޒީފާ ދިވެހިންނަށް ހޯދަދެން ކުރި މަސައްކަތް ގޮވީ އަތަށް.
- ގެޑްސެޓްލިބިފައިވާ މީހުންގެ p ވިޔަފާރިތަށް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވިގެން ހުއްޓާލާފައި ކަޓުގެ ގޮތުގައި 2 ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ ދޭންޖެހޭ ގެޑްސެޓް ހޯދަދިން ފަރާތްތަކަށް މިވަރުން ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިން އުފެދޭނެތޯ.
- އިންވެސްޓްމެންޓް ފޯރަމްތައްބާއްވާގެން ފޯރަމްތަކުން ރާއްޖެއަށް އިންވެސްޓްކުރަން އެއްވެސް އިންވެސްޓަރެއް ނާދޭ. ދެން ކީއްކުރަންބާއްވާ ފޯރަމްތަކެއްބާ.
- ސައިކަލް ޓެކްސީ ތަކަށް ވީގޮތެއް އިގނީ ކާކަށްބާ
މިހެންގޮސް ކިތަންމެ ބައިވަރެއް ލިޔެވިދާނެއެވެ. މާގިނައިން ހުޝާމަތު ކުރެވެނީ މިކަންކަން އޮޅުވާލުމަށްޓަކައެވެ. ތިމާއަކީ މިނިސްޓްރީއެއް ހިންގޭ ފެންވަރުގެ މީހަކަށް ނުވާތީ އެކަން އާންމުންގެ ލޯމައްޗަށާއި ޤައުމުގެ ވެރިޔާއަށް އޮޅުވާލުމަށެވެ. އެންމެބޮޑު ކަމަކަށް 2018 ރައީސް މީހާގެ ރަނިންމޭޓްކަން ލިބޭތޯއެވެ.
ކަކާ
މިއީ ކާކު ކޮން އަނގައެއްތަޅަނީ
އަހުމަދު
ގޮތެއް ފޮތެއްނެތްމީހުންވެސް މީހުންތިބޭދޯ...ޤާސިމްގެ އަތާބަތާކާފަ ހަޖޫޖެހަނީ....... ތިޔަ މިނިސްޓަރ ކަމުގައި އަބަދު ހުންނާނެބާ...

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]