Emmenves thiben jeheynee Ganoonu dhakka size gai: Gasim
vfp.mv
MIB
MIB
އެންމެންވެސް ތިބެން ޖެހޭނީ ޤާނޫނު ދައްކާ ސައިޒްގައި: ޤާސިމް
inage
ގާސިމް ކުރިން ނޫސްވެރިންނާއި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: ފައިލް ފޮޓޯ
  ހަބަރު | ސިޔާސީ | 12 ޖެނުއަރީ 2018 | 5 ކޮމެންޓް
އެއްވެސް މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށްވެސް ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކަށްވުރެ ބޮޑު ނުވެވޭނެ ކަމަށާއި އެންމެންވެސް ތިބެން ޖެހޭނީ ޤާނޫނު ދައްކާ ސައިޒުގައި ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. thegardens
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރޭ އދ މާމިނގިލީގައި ބޭއްވި ޖަލްސަށް ގާސިމް ފޮނުއްވި މެސެޖްގައި އެންމެންވެސް ތިބެން ޖެހޭނީ ޤާނޫނު ދައްކާ ސައިޒްގައިކަމަށް ވިދާޅުވެ އެހެން ނޫންނަމަ ޤާނޫނު އެމީހުން ސައިޒް ކުރާނެ ނޫންތޯ ސުވާލު އުފެއްދެވިއެވެ.

ސަރުކާރަށާއި މުއައްސަސާތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެ ގާސިމް ވިދާޅުވީ އެއްވެސް މީހަކަށް އެމީހެއްގެ ނަފްސާއި މުދަލުގެ ރައްކާތެރިކަން ނުލިބޭވަރަށް ޤައުމު ބަލިމަޑުކަމެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިފައިވާ ކަމުގައެވެ.

ގާސިމް ވިދާޅުވީ ޤައުމުގެ މުޅި ސިސްޓަމް ފެއިލްވެ ކަރަޕްޓް ވެފައިވާއިރު، މި ހިތާމަވެރި ހާލަތުން އަރައި ގަތުމަށް ޤާނޫނުގެ މަޤަށް ރުޖޫއަވާން ޖެހޭކަމުގައެވެ. އަދި ސިޔާސީ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކޯޓްތަކުގެ މަސައްކަތާއި ޝަރީއަތްތަކުގައި ސިޔާސީ ކުލަ ޖެހިފައިވާކަމަށް ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރާކަމަށްވެސް ގާސިމް ސިފަ ކުރެއްވިއެވެ.

ޝަރީއަތްތަކަށް ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒު ފޯރުވަމުންދާކަމުގެ އަޑުތައް އެކި ދިމަދިމާއިން އިވެމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވެ ގާސިމް ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނާމެދު ކޯޓުތަކުގައި ކަންކަން ހިނގާ ގޮތުން ރައްޔިތުން ޢަދުލް އިންސާފާމެދު ޝަކުވާތައް ކުރަމުންދާ ކަމުގައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މުދަލާ ވިޔަފާރިތަކުގެ މައްސަލަތަކުގައި ސިޔާސީ ކުލަޖެހިފައިވާ މިންވަރުގެ އަޑު ޤައުމުގެ އެކި ދިމަދިމާލުން އިވެމުންދާކަމަށްވެސް ޤާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ. މަޖިލިސް މެމްބަރުން ގޮނޑިގެއްލިފައިވާކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އަދި ބައެއް މެމްބަރުން ޖަލަށް ލެވިފައިވަނީ ޤާނޫނުތަކާއި ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ހިލާފަށްކަމަށް ވިދާޅުވަމުން ޤާސިމް ވިދާޅުވީ ގާނޫން އަސާސީ މުގުރާލާ ބައެއްގެ މައްޗަށް މާދަމާ ގާނޫންގެ ދިގު އަތް ފޯރާނެ ކަމުގައެވެ.


ގުޅުންހުރި
80 އިންސައްތަ ވޯޓުން އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް ކާމިޔާބު ކުރާނެ: ޤާސިމް
11 ޖެނުއަރީ 2018
ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ މަލާމާތުގެ ބަސްތަކެއް ޤާސިމަށް
8 ޖެނުއަރީ 2018
ގާސިމްގެ ވިލާ ޝިޕިންއިން 75 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ފައިސާ ހޯދަން ދައުވާކޮށްފި
6 ޖެނުއަރީ 2018
ހިޔާލު

އަލީ
ގާސިމް ދަރަނި އަދާކޮށް ބަލަ ގާނޫނު ނޭގޭމީހަކު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރާނީ ކިހިނެއް.
ޅީދަރި
ކުއްވެރިން ދައްކާނީ މޮޔަވާހަކަ. ގާސިމަކީ މުޖުރިމެއް.
އަހަންމާބެ
އަމިއްލައަށް ސައިޒު އޮޅިގެން ޤާނޫނަށް ފިލައިގެން ކޯޓުގެ ޙުކުމަށް ފިލައިގެން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ނުދައްކައި ހިތަށްއެރިހާ ގޮތަކަށް ތިއުޅެނީ އަތުގައި ލާރިއޮތީމާތޯ، ކޮސްގޮވަންވެސް ވަކި ޙައްދެއް އޮންނަންވާނެ، ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ލާރި ނުދީ ހިފަހައްޓާފަ ތިކަހަލަ ވާހަކަ ދެއްކީމަ ހޫނުވާނެ މީހުން މަދެއްނުވާނެ.
ގީޔާ
އާ ދެން ތީހުރީހާވާހަކައެއް ދެއްކީޔަސް ކަލޭމެންނަަކައް ވޯޓުލާންވީ މީހަކު ނުނެރެވުނެއްނުން..
އަސޮކް
ކަލޭ ތިއުޅެނީ ގާނޫނަށް ފިލައިގެންނު މިހާރު

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]