NIC ge Member Kamah Kurimathilumuge Furusathu Alun Hulhuvaalaifi
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
އެންއައިސީގެ މެންބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ހުޅުވާލައިފި
inage
ރައީސް އޮފީސް---ފައިލް ފޮޓޯ:ސީއެންއެމް
  ހަބަރު | | 7 ޑިސެންބަރ 2017 | 1 ކޮމެންޓް
ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) ގެ މެންބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އަލުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. muni
އެންއައިސީގެ މެންބަރުކަމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިދިޔަ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވާލިއެވެ. ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް މަގާމަށް ބޭފުޅުން ކުރިމަތިލާފައިނުވާތީ އަލުން އިއުލާނު ކުރީ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެންއައިސީގެ މެންބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދުން ފެށިގެން މިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންއައިސީގެ މެންބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލީ އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ޔޫސުފް މާނިއު އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ކަމުންނާއި މެންބަރު ކަމުން ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ވަކިކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ.

އެންއައިސީގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް މާނިއު ހަމަޖެއްސެވީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މާނިއު އެމަގާމުން ކުއްލި ގޮތަކަށް ވަކިކުރީ އެކޮމިޝަނުގެ ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދޭ ކަމަށް ބުނެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރައްވާފައިވަނިކޮށެވެ.

މާނިއުވަނީ ފުލުހުންނާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރުމަށް އެކަށިގެންވާ އެއްބާރުލުން ނުލިބޭ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެއްބާރުލުން ނުދޭ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
އެންމެ އިސްކަމެއް ދެނީ ރައްޔިތުންނަށް ދަތިވެފައިހުރި ކަންކަން ފުއްދާދިނުމަށް
17 ޖުލައި 2018
ޑިމޮކްރަސީ އޮންނަންވާނީ މަސްލަހަތާ އެއްގޮތައް: ރައީސް
17 ޖުލައި 2018
އިހަވަންދޫ ނަރުދަމާ އިފްތިތާހު ކޮށްފި
17 ޖުލައި 2018
އީސީގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
14 ޖުލައި 2018
ހިޔާލު

Abdul Latheef
ކީއްކުރަން ކުރާކަމެއްތަ؟ ވަކި ކުރަންނުހޮވިޔަސް އެންމެ ރަގަޅުވާނެ. ބާކީ އޮތީ އެންމެ އަހަރެއް ވީމާ ތިގޮތުގައި ހިފހައްޓާލުން މާ ރަގަޅުވާނެ. އޭގެ ފަހުން ޓާޓާ

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]