I phone 8 adi 8 plus Dhiraagun vikkan fashaifi
vfp.mv
MIB
MIB
އައިފޯން 8 އަދި 8 ޕްލަސް ދިރާގުން ވިއްކަން ފަށައިފި
inage
މިއަދު އައިފޯން ދިރާގުން ދޫކުރަނީ
  ވިޔަފާރި | ކުންފުނި | 20 އޮކްޓޯބަރ 2017 | 2 ކޮމެންޓް
އެޕަލް އައިފޯން 8 ކާއި 8 ޕްލަސް ލޯންޗުކޮށް ދިރާގުން މިއަދު ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ. Dhiraagu
ދިރާގުންވަނީ މިއަދު މެންދުރު ފަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޕްރީ އޯޑަރުކުރި ފަރާތްތަކަށް ފޯނު ވިއްކާފައެވެ. އަދި މާލެއެކޭ އެއްގޮތަށް ރީޖަން ތަކުގެ ސެންޓަރުތަކުން ތަކުންވެސް ޕްރީއޯޑްރ ކުރި ފަރާތްތަކަށް ދިރާގުން މިއަދުވަނީ ފޯނު ދޫކުރަން ފަށާފައެވެ.

އެޕަލް އައިފޯން 8 އައި 8 ޕްލަސްގެ ސިލްވަރ އާއ ސްޕޭސް ގްރޭ އަދި ގޯލްޑް ފޯން ލިބެން ހުންނައިރު ދިރާގުން 64 ޖީބީގެ އައިފޯން 8 ވިއްކަނީ 14،899 ރުފިޔާއަށެވެ. އަދި 256 ޖީބީގެ ގެ 8 ވިއްކަނީ 18،199 ރުފިޔާއަށެވެ.

ނަމަވެސް އައިފޯން 8 ޕްލަސްގެ 64 ޖީބީ ފޯނެއް 16،999 ރުފިޔާއަށެވެ. 256 ޖީބީގެ 8 ޕްލަސް އެއް ވިއްކަނީ 19،999 ރުފިޔާއަށެވެ.

ގުޅުންހުރި
ސާފު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ދިރާގާއި ޑިޓިއުން ބޭންޑު ބައިވެރިވެއްޖެ
8 ޖެނުއަރީ 2018
ދިރާގު ފައިބަރ ކަނެކްޝަން އާއި ދިރާގު ޓީވީ ހިލޭ ގުޅައިދެނީ
30 ޑިސެންބަރ 2017
ފައިބަރ ކަނެކްޝަން ހިލޭ ގުޅާ ދޭ ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތު ދިރާގުން އިތުރުކޮށްފި
27 ޑިސެންބަރ 2017
ދިރާގުގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރަކަށް ޑިޓިއުންސް ބޭންޑް
26 ޑިސެންބަރ 2017
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި
އަނިލް
ގެދޮރު ގަންނަންވެސް މިހެން 900 ނުވަތަ 3,000 ރ ލިބޭ ނަމަ ދޯ؟
ހަަސަން
ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ތީ ދިރާގަށް ލިބުނު ކުރިންވެސް މީހާރު ވެސް ލިބޭ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފާ

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]