I phone 8 adi 8 plus Dhiraagun vikkan fashaifi
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
އައިފޯން 8 އަދި 8 ޕްލަސް ދިރާގުން ވިއްކަން ފަށައިފި
inage
މިއަދު އައިފޯން ދިރާގުން ދޫކުރަނީ
  ވިޔަފާރި | ކުންފުނި | 20 އޮކްޓޯބަރ 2017 | 2 ކޮމެންޓް
އެޕަލް އައިފޯން 8 ކާއި 8 ޕްލަސް ލޯންޗުކޮށް ދިރާގުން މިއަދު ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ. muni
ދިރާގުންވަނީ މިއަދު މެންދުރު ފަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޕްރީ އޯޑަރުކުރި ފަރާތްތަކަށް ފޯނު ވިއްކާފައެވެ. އަދި މާލެއެކޭ އެއްގޮތަށް ރީޖަން ތަކުގެ ސެންޓަރުތަކުން ތަކުންވެސް ޕްރީއޯޑްރ ކުރި ފަރާތްތަކަށް ދިރާގުން މިއަދުވަނީ ފޯނު ދޫކުރަން ފަށާފައެވެ.

އެޕަލް އައިފޯން 8 އައި 8 ޕްލަސްގެ ސިލްވަރ އާއ ސްޕޭސް ގްރޭ އަދި ގޯލްޑް ފޯން ލިބެން ހުންނައިރު ދިރާގުން 64 ޖީބީގެ އައިފޯން 8 ވިއްކަނީ 14،899 ރުފިޔާއަށެވެ. އަދި 256 ޖީބީގެ ގެ 8 ވިއްކަނީ 18،199 ރުފިޔާއަށެވެ.

ނަމަވެސް އައިފޯން 8 ޕްލަސްގެ 64 ޖީބީ ފޯނެއް 16،999 ރުފިޔާއަށެވެ. 256 ޖީބީގެ 8 ޕްލަސް އެއް ވިއްކަނީ 19،999 ރުފިޔާއަށެވެ.

ގުޅުންހުރި
ހިލޭ ޑާޓާއާއި އެކު ނޯޓް 9 ގެ ޕްރީ އޯޑަރ ދިރާގުން ހުޅުވާލައިފި
15 އޯގަސްޓު 2018
ގެލެކްސީ ނޯޓް 9 ގެ ޕްރީ އޯޑަރަށް ދިރާގުން މާދަމާ ހުޅުވާނަލީ
14 އޯގަސްޓު 2018
ދިރާގުގެ 29 ވަނަ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި
5 އޯގަސްޓު 2018
ބީއެމްއެލްއާއި ދިރާގަށް ހިމެނޭ ގޮތަށް ރަންލާރި އެވޯޑް 17 ފަރާތަކަށް
4 އޯގަސްޓު 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި
އަނިލް
ގެދޮރު ގަންނަންވެސް މިހެން 900 ނުވަތަ 3,000 ރ ލިބޭ ނަމަ ދޯ؟
ހަަސަން
ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ތީ ދިރާގަށް ލިބުނު ކުރިންވެސް މީހާރު ވެސް ލިބޭ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފާ

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]