I phone 8 adi 8 plus Dhiraagun vikkan fashaifi
vfp.mv
MIB
MIB
އައިފޯން 8 އަދި 8 ޕްލަސް ދިރާގުން ވިއްކަން ފަށައިފި
inage
މިއަދު އައިފޯން ދިރާގުން ދޫކުރަނީ
  ވިޔަފާރި | ކުންފުނި | 20 އޮކްޓޯބަރ 2017 | 2 ކޮމެންޓް
އެޕަލް އައިފޯން 8 ކާއި 8 ޕްލަސް ލޯންޗުކޮށް ދިރާގުން މިއަދު ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ. Dhiraagu
ދިރާގުންވަނީ މިއަދު މެންދުރު ފަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޕްރީ އޯޑަރުކުރި ފަރާތްތަކަށް ފޯނު ވިއްކާފައެވެ. އަދި މާލެއެކޭ އެއްގޮތަށް ރީޖަން ތަކުގެ ސެންޓަރުތަކުން ތަކުންވެސް ޕްރީއޯޑްރ ކުރި ފަރާތްތަކަށް ދިރާގުން މިއަދުވަނީ ފޯނު ދޫކުރަން ފަށާފައެވެ.

އެޕަލް އައިފޯން 8 އައި 8 ޕްލަސްގެ ސިލްވަރ އާއ ސްޕޭސް ގްރޭ އަދި ގޯލްޑް ފޯން ލިބެން ހުންނައިރު ދިރާގުން 64 ޖީބީގެ އައިފޯން 8 ވިއްކަނީ 14،899 ރުފިޔާއަށެވެ. އަދި 256 ޖީބީގެ ގެ 8 ވިއްކަނީ 18،199 ރުފިޔާއަށެވެ.

ނަމަވެސް އައިފޯން 8 ޕްލަސްގެ 64 ޖީބީ ފޯނެއް 16،999 ރުފިޔާއަށެވެ. 256 ޖީބީގެ 8 ޕްލަސް އެއް ވިއްކަނީ 19،999 ރުފިޔާއަށެވެ.

ގުޅުންހުރި
ދިރާގު ޓީވީ އާއި ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް ގއ ވިލިގިލީގައި ތައާރަފް ކޮށްފި
10 އޭޕްރީލް 2018
ދިރާގު ޕޭ އިން ޓެކްސީއަށް ފައިސާ ދައްކައިގެން 1500 ރުފިޔާ ހޯއްދަވާ
10 އޭޕްރީލް 2018
އޯޓިޒަމް ކުދިންނަށް ދިރާގުން ބޮޑު ހަދިޔާއެއް
2 އޭޕްރީލް 2018
ފުވައްމުލަކާއި ފޮނަދޫގައި ހިންގާ ޤުރުއާން ކްލާސްތަކަށް ދިރާގުން ނެޓްވޯކް ފޯރުކޮށްދީފި
27 މާޗް 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި
އަނިލް
ގެދޮރު ގަންނަންވެސް މިހެން 900 ނުވަތަ 3,000 ރ ލިބޭ ނަމަ ދޯ؟
ހަަސަން
ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ތީ ދިރާގަށް ލިބުނު ކުރިންވެސް މީހާރު ވެސް ލިބޭ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފާ

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]