2 Rasheh ge MIRA Collection Center Hulhuvaifi
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
ދެ ރަށެއްގައި މީރާ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރު ހުޅުވައިފި
inage
ދެ ރަށެއްގައި މީރާ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރު ހުޅުވައިފި
  ވިޔަފާރި | އިގްތިސާދު | 19 އޮކްޓޯބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ދ ކުޑަހުވަދޫ އަދި ފ ނިލަންދޫ ގެ މީރާގެ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރު މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ. dhi2
ކުޑަހުވަދޫ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރ ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ހެދުނު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ އޮފީސް ހުޅުއްވައިދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ޔަޒީދު މުޙައްމަދާއި ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޝާފިއުއާއި ކުޑަހުވަދޫގެ ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޝާމެވެ.

ހަވީރު ބޭއްވި ނިލަންދޫ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ އޮފީސް ހުޅުއްވައިދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ޔަޒީދު މުޙައްމަދާއި ފ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އުމަރު ޒާހިރާއި ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޖަލީލެވެ.

ކުޑަހުވަދޫ އަދި ނިލަންދޫ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރަކީ އެ ސަރަޙައްދުގެ އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށާއި ޓެކްސްދައްކާ ފަރާތްތަކަށް މީރާގެ ޚިދުމަތްތައް ވީހާވެސް ގާތުން ދިނުމަށް އެ އޮތޯރިޓީން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރެވުނު މުހިއްމު މަސައްކަތެއްކަމަށާއި، މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިތުރު އެހެން އަތޮޅުތަކެއްގައި ވެސް މީރާގެ ޚިދުމަތްތައް ދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ދާކަމަށް އެ އޮތޯރިޓީން މައުލޫމާތު ދިނުންކަމަށް މީރާއިން ބުނެއެވެ.

މީރާގެ އޮފީސްތައް 12 އަތޮޅެއްގައި ޤާއިމުކޮށް މިހާރު އަންނަނީ ޚިދުމަތް ދެމުންނެވެ.

އަތޮޅު ތަކުގައި ހުޅުވާފައިވާ މީރާގެ އޮފީސްތަކުން، މާލޭގައި ވެސް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ވިޔަފާރިތައް މީރާގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި، ޓެކްސް ބަޔާންތައް ބަލައިގަތުމާއި، ޓެކުހާއި، މީރާއަށް ބަލައިގަންނަ އެހެނިހެން ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ އިތުރުން ޓެކުހާއި ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ވެސް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް މީރާއިން ބުނެއެވެ.
ގުޅުންހުރި
ޖުލައި މަހު މީރާއަށް ދެ ބިލިއަން ރުފިޔާ
12 އޯގަސްޓު 2018
1000 ރުފިޔާގެ އިނާމަކާއެކު "މީރާ އޯޕަންޑޭ" ފަށައިފި
5 އޯގަސްޓު 2018
ބީއެމްއެލްއާއި ދިރާގަށް ހިމެނޭ ގޮތަށް ރަންލާރި އެވޯޑް 17 ފަރާތަކަށް
4 އޯގަސްޓު 2018
އަމާންކަމުގެ އެއް ސިއްރަކީ ފޭރާން ހެޔޮ ޓެކްސް ނިޒާމެއް އޮތުން: ނައިބު ރައީސް
4 އޯގަސްޓު 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]