2 Rasheh ge MIRA Collection Center Hulhuvaifi
vfp.mv
MIB
MIB
ދެ ރަށެއްގައި މީރާ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރު ހުޅުވައިފި
inage
ދެ ރަށެއްގައި މީރާ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރު ހުޅުވައިފި
  ވިޔަފާރި | އިގްތިސާދު | 19 އޮކްޓޯބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ދ ކުޑަހުވަދޫ އަދި ފ ނިލަންދޫ ގެ މީރާގެ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރު މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ. thegardens
ކުޑަހުވަދޫ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރ ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ހެދުނު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ އޮފީސް ހުޅުއްވައިދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ޔަޒީދު މުޙައްމަދާއި ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޝާފިއުއާއި ކުޑަހުވަދޫގެ ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޝާމެވެ.

ހަވީރު ބޭއްވި ނިލަންދޫ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ އޮފީސް ހުޅުއްވައިދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ޔަޒީދު މުޙައްމަދާއި ފ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އުމަރު ޒާހިރާއި ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޖަލީލެވެ.

ކުޑަހުވަދޫ އަދި ނިލަންދޫ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރަކީ އެ ސަރަޙައްދުގެ އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށާއި ޓެކްސްދައްކާ ފަރާތްތަކަށް މީރާގެ ޚިދުމަތްތައް ވީހާވެސް ގާތުން ދިނުމަށް އެ އޮތޯރިޓީން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރެވުނު މުހިއްމު މަސައްކަތެއްކަމަށާއި، މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިތުރު އެހެން އަތޮޅުތަކެއްގައި ވެސް މީރާގެ ޚިދުމަތްތައް ދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ދާކަމަށް އެ އޮތޯރިޓީން މައުލޫމާތު ދިނުންކަމަށް މީރާއިން ބުނެއެވެ.

މީރާގެ އޮފީސްތައް 12 އަތޮޅެއްގައި ޤާއިމުކޮށް މިހާރު އަންނަނީ ޚިދުމަތް ދެމުންނެވެ.

އަތޮޅު ތަކުގައި ހުޅުވާފައިވާ މީރާގެ އޮފީސްތަކުން، މާލޭގައި ވެސް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ވިޔަފާރިތައް މީރާގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި، ޓެކްސް ބަޔާންތައް ބަލައިގަތުމާއި، ޓެކުހާއި، މީރާއަށް ބަލައިގަންނަ އެހެނިހެން ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ އިތުރުން ޓެކުހާއި ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ވެސް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް މީރާއިން ބުނެއެވެ.
ގުޅުންހުރި
"މިއޮތީ ރަސީދު" ގެ މިދިޔަ މަހުގެ އިނާމު ހަވާލުކޮށްފި
13 ޖެނުއަރީ 2018
2017 ގައި 15.18 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނު
11 ޖެނުއަރީ 2018
ގާސިމްގެ ވިލާ ޝިޕިންއިން 75 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ފައިސާ ހޯދަން ދައުވާކޮށްފި
6 ޖެނުއަރީ 2018
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް ވިޔަފާރިކުރާކަމުގެ ޝަކުވާލިބޭ: މީރާ
28 ޑިސެންބަރ 2017
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]