BainalaguvaamyAanhenkudhinge Dhuvas Rajjeygai Faahaga kohfi
vfp.mv
MIB
MIB
ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެންކުދިންގެ ދުވަަސް ރާއްޖޭގައި ފާހަގަ ކޮއްފި
inage
  ހަބަރު | | 12 އޮކްޓޯބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެން ކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ހަރަކާތެއް އިއްޔެ ބާއްވާއިފިއެވެ. kobadoctor
ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމްކުރި އަންހެންކުދިން ބާރުވެރިކުރުމަށްޓަކައި "ގާލްސް ލީޑް އިނީޝިއަޓިވް" ނަމުގައި ހިންގި އެ ހަރަކާތުގައި 34 ކުދިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

އެ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެފައި ވަނީ އުމުރުން 16 އަހަރާއި 17 އަހަރާއި ދެެމެދުގެ އަންހެން ކުދިންނެވެ.

އެއް ދުވަހައް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިހަރަކާތުގައި ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކާއި، އަމިއްލަ ގަމިއްޔާތަކާއި އަދި އެހެނިންހެން މުއްސަސާތަކުގެ އިސް މަގާމުތަކުގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ އަންހެންނުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައިއެވެ.

އެ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި ކުދިންނަށް އެ އަންހެންވެރިން އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ އެއް ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ކޮއްލުމުގެ ފުރުސަތުލިބިފައިއެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ މި ހަރަކާތުގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ ލަނޑުދަޑިތަކާއި އުންމީދުތަކަށް ވާސިލްވުމަށް އެކި ދާއިރާތަކުގައި ނިންމުން ނިންމާ ފެންވަރުގެ ވަޒީފާތަކާއި ހަމަޔަށް ދިއުމަށް އަންހެން ކުދިންނަށް ހިއްވަރުދިނުންކަމަށެވެ.

މި ހަރަކާތް ނިންމާލުމުގެ ގޮތުން ޗަންޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓެލުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި ހަރަކާތުގެ ބައިވެރިންނަށް ހަދާނީ ލިއުމެއްވެސް ވަނީ ދީފައިއެވެ.

އެ ހަފްލާގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ޒެނީޝާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ މި ހަރަކާތް މެދުވެރިކޮއް، އަންހެންކުއްޖަކަށްވީތީ ވަޒީފާގެ މައިދާނުގައި ކުރިމަތިވާ ގޮންގެހުންތަކައް ކުރިމަތިލުމަށް ތައްޔާރުވުމާއި ކުރިއަށްދާނެ ގޮތްތަކާމެދު ވިސްނުމަށާއި، ރާއްޖޭގައި ހުރި ތަފާތު ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުރި ފުރުސައްތަކާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުވެގެންދާނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމަށެވެ.

އަދި އެހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި ކޮންމެ ކުއްޖަކީވެސް މަސައްކަތުގެ މައިދާނަށް ނިކުތުމުގައި ފަސްނުޖެހި، ކެރިގެން އިސް މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާނެ ކުދިންނަށް ވާނެކަމަށް އުންމީދު ކުރާކަމަށް މިނިސްޓާ ޒެނީޝާ ވިދާޅުވިއެވެ.ގުޅުންހުރި
ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންގެ ހައްގުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ލާއޯސްއާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި
28 ޖެނުއަރީ 2018
ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން: ޒެނީޝާ
11 ޑިސެންބަރ 2017
ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ނިލަންދޫއަށް ވަޑައިގެންފި
22 ނޮވެންބަރ 2017
މިނިސްޓަރު ޒެނިޝާ އޮމާނުގެ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނާ ބައްދަލުކޮށްފި
1 ނޮވެންބަރ 2017
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]