Addu ah Generator Set thah Gengosfi
vfp.mv
MIB
MIB
އައްޑޫ އަށް ޖެނަރޭޓަރ ސެޓްތައް ގެންގޮސްފި
inage
އައްޑޫ އަށް ޖެނަރޭޓަރ ސެޓްތައް ގެންގޮސްފި
  ހަބަރު | ސިޔާސީ | 11 އޮކްޓޯބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓްގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ގެންދާ ދެ ޖަނަރޭޓަރ ސެޓް މިރޭ ގެންގޮސްފިއެވެ. muni
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފު ވިދާޅުވީ ޖެނަރޭޓަރ ސެޓްތައް ހިފައިގެން ދިޔަ އުޅަނދު ހިދަތޫ ބަނދަރަށް ވަދެފައިވާ ކަމުގައެވެ. އަދި ޖެނަރޭޓަރ ސެޓްތައް އޮފްލޯޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޖަނަރޭޓަރ ސެޓްތައް އިންސްޓޯލް ކުރުމަށް 20 ޓެކްނީޝަނުން ދެ ގުރޫޕަކަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އައްޑޫގައި މައްސަލަ ޖެހިފައިވާ ހަތަރު ޖަނެރޭޓަރު ފެށްގެ ތެރެއިން އެއް ޖަނަރޭޓަރ ސެޓް މަރާމާތަށް ނެރެފައިވާ ކަމަށާއި އަނެއް ތިން ސެޓް މަރާމާތު ނުކުރެވިގެން އުޅެނީ ބޭނުންވާ ސްޕެއަރ ނުލިބިގެން ކަމަށް ޝަރީފު މީގެ ކުރިންވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިރޭ އައްޑޫއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 1.2 މެގަވޯޓްގެ ޖަނަރޭޓަރު ސެޓަކާއި އެއް މެގަވޯޓްގެ ޖަނަރޭޓަރ ސެޓެކެވެ.
ގުޅުންހުރި
11 ގަޑިއިރަށްފަހު އޮޅުވެލިފުއްޓަށް ކަރަންޓު ދީފި
12 އޭޕްރީލް 2018
15 ބުރީގެ ޓަވަރެއް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފެނަކައިން އިއުލާނުކޮށްފި
11 އޭޕްރީލް 2018
އަައްޑޫސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ
11 އޭޕްރީލް 2018
ތ.ގުރައިދޫ އިން ކަރަންޓު ކެނޑޭ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައި
8 އޭޕްރީލް 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]