America ge Hanguraama Plan tha Uthuru Korea ge Hackarun Vagah Nagaafi
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
ހަނގުރާމަ ޕްލޭންތައް އުތުރު ކޮރެއާގެ ހެކަރުން ވަގަށްނަގާފި
inage
އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު
  ދުނިޔެ | އޭޝީއާ | 11 އޮކްޓޯބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
އުތުރު ކޮރެއާގެ ހެކަރުން އެމެރިކާއާއި ދެކުނު ކޮރެއާއިން ގެންގުޅުނު ހަނގުރާމައިގެ ސިއްރު ޕްލޭންތައް ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ދެކުނު ކޮރެއާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ރީޗޯހީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. Dhiraagu
ރީ ވިދާޅުވިގޮތުގައި މި ޕްލޭންތައް ހެކްކޮށްފައިވަނީ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ޑޭޓާބޭސްއިން 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގައެވެ. ރީ އަކީ މަޖިލިސްގެ ޑިފެންސް ކޮމެޓީގައިވެސް އިންނަވާ ވެރިކަންކުރާ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ މެންބަރެކެވެ.

ރީ ސީއެންއެންއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ވިދާޅުވީ މި ޕްލޭންތަކުގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާއާއި ދެކުނު ކޮރެއާއިން ހަނގުރާމާއިގެ ހާލަތުގައި ކުރާނެ ކަންކަމާއި އުތުރު ކޮރެއާގެ ވެރިންގެ ދުވަސްދުއްވާލާނެ ގޮތްތައް ވެއެވެ. ހެކަރުން ވަނީ 235 ގިގަބައިޓުގެ މައުލޫމާތު ވަގަށް ނަގާފައިކަމަށް ރީ ވިދާޅުވެއެވެ.

ރީގެ ކޮމެންޓާއި ގުޅިގެން ދެކުނު ކޮރެއާގެ ޑިފެންސް ސްޕޯކް ޕާސަންވަނީ އެއީ ސިއްރު މައުލޫމާތުކަމަށް ބުނެ ޖަވާބުދިނުމަށް އިންކާރު ކޮށްފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޕެންޓަގަން އިންވެސްވަނީ އެއީ ސިއްރެއްކަަމަށް ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް އުތުރު ކޮރެއާއިން ދީފާނެ ކޮންމެ ހަމަލާއަކަށް ކުރިމަތިލާން ތައްޔާރަށް ހުރިކަމަށާއި އެކަމުގެ އޮޕަރޭޝަން ޕްލޭންތަކަށް ފުރިހަމައަށް އިތުބާރު އެބައޮތްކަމަށް ޕެންޓަގަންގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން ބެނެފައި ވެއެވެ.
ގުޅުންހުރި
އުތުރު ކޮރެއާ އާއި ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އާ ކޮށްފި
23 ޖޫން 2018
ކިމް ޗައިނާއަށް ވަޑައިގެންފި
19 ޖޫން 2018
ސިންގަޕޫރުގެ އިގުތިސާދީ ތަރައްގީއަށް ކިމް ޝައުގުވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
12 ޖޫން 2018
ޓުރަމްޕް–ކިމް ސަމިޓް: ކިމް ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގެންފި
10 ޖޫން 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]