KONE Elevators Raajje ah
vfp.mv
MIB
MIB
ކޯނޭ އެލެވޭޓާރސް ރާއްޖެއަށް
inage
ކޯނޭ އެލެވޭޓާރސް ރާއްޖެއަށް އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
  ވިޔަފާރި | ކުންފުނި | 10 އޮކްޓޯބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ކޯނޭ ބްރޭޑްގެ އެލެވޭޓާރސް އެސްޓީއޯއިން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފް ކޮށްފިއެވެ.
ކޯނޭ ބްރޭޑްގެ އެލެވޭޓަރސް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށް ދެއްވީ ހޮޓެލްޖެންގައި މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޓްއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރެވެ.

ފިންލެންޑްގެ ކޯނޭ ކުންފުންޏަކީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގައި ބޭނުންކުރާ ހެވީ ހެކިކަލްވެސް އުފައްދާ ކުންފުންޏެކެވެ. އަހަރަކު ބިލިއަނަކަށް ބުރެ ގިނަ އާމްދަނީއެއް ވަންނަ ކޯނޭ ކުންފުނީގެ ހުރިހާ ޕްރަޑަކްޓެއްގެ އޮތަރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބުއުޓަރ އަކީ އެސްޓީއޯއެވެ.

ދުނިޔޭގެ 140 ހަތަރު ގައުމެއްގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ހަތަރު ވަރަކަށް ބިލިއަން މީހުން ކޯނޭ އެލެވޭޓާރސް ބޭނުންކުރާކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ދުނިޔޭގެ 470 ތަންނެއްގައި އަލަށް ކޯނޭ އެލެވޭޓާރސް ބަހައްޓާކަމަށްވެސް އެކުންފުނިންވަނީ ބުނެފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
އާ އޮނިގަނޑުގައި މުސާރަ ބޮޑުވާނެ: އެސްޓީއޯ
15 އޮކްޓޯބަރ 2017
އެސްޓީއޯ މުވައްޒަފުންގެ އެލަވަންސްތަކާއި މަސައްކަތް ކުރާ ވަގުތު ކުޑަކޮށްފި
15 އޮކްޓޯބަރ 2017
ބޮޑެތި ބިންތައް ދީފައިވާ އެސްޓީއޯގެ ހެވީ ވެހިކަލްތައް މަގުމަތިވެފައި
8 ސެޕްޓެމްބަރ 2017
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]