Dhathah Gellun Libey Baeh Kaana thah
vfp.mv
HM
HM
ދަތައް ގެއްލުން ލިބޭ ބައެއް ކާނާތައް
inage
ރީތި ދަތްޕިލައެއް
  ފޭޑި | ސިއްހަތު | 29 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 | 1 ކޮމެންޓް
ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަކަށްޓަކައި ދަތް ސާފު ކޮށް ބެހެއްޓުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެ. ދަތަށް ގެއްލުން ލިބޭނީ ހަމައެކަނި ސާފު ނުކުރުމުން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ބައެއް ފަހަރު ކެވޭ ކާނާ އަކުން ވެސް ދަތަށް ގެއްލުން ލިބެއެވެ. ދަތް ރީތިކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުން ވާނަމަ ތިރީގައި މިވާ ކާނާތަކަށް ސަމާލުކަންދޭށެވެ. thegardens
ބްލޫބެރީ: ބްލޫބެރީ އަކީ ދަތުގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ގެއްލުން ހުރި މޭވާއެއްނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބުލޫބެރީ މާގިނައިން ކާނަމަ ދަތުގެ ރީތިކަން ގެއްލެއެވެ. ދަތުގެ ކުލަ ރީދޫވާން ފަށައެވެ.

ޗިޕްސް: ޗިޕްސް ގައި ހިމެނޭ ފާސްޓް ކާބޯހައިޑްރޭޓްސް ކުޅު ބޭނުން ކޮށްގެން ގުލްކޯޒްއަށް ބަދަލުވެއެވެ. މީގެ ސަބަބުން ދަތް ފަނި ކެއުމަށް މަގުފަހިވެއެވެ. އަދި އަނގައިގެ ތެރޭގައި ބެކްޓީރިޔާ އުފެދުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ބޮޑެވެ. އެހެންކަމުން ޗިޕްސް ކެއުމަށް ފަހު އަނގަ ދޮންނަން އާދަ ކުރާށެވެ.

ޗުވިންގަމް: ގިނަ މީހުން ހީކުރާގޮތުގައި ހަކުރު ނުހުންނަ ޗުވިންގަމް ކާން ރަނގަޅު ވާނެކަމަށެވެ. މީގައި ގެއްލުން ހުރީ ހަކުރުގެ ސަބަބުނެއް ނޫނެވެ. ނޭނގި ނަމަވެސް ޗުވިންގަމްގެ ސަބަބުން ދަތުގެ ބައިތައް ނެއްޓެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން ޗުވިންގަމް ހެފުމުން އަނގައިގެ ތެރޭގައި ކުޅު އުފައްދާލެއް ގިނަވެ އަލްކަލީ އުފައްދުމަށް މަގުފަހިވެއެވެ.

ޕޮޕްކޯން: ކޮންމެ ޕޮޕްކޮން ޕެކެޓެއްގައި ވެސް ނުކެކި ހުންނަ ޒުވާރި އޮތް ހުރެއެވެ. މި ޒުވާރި އޮތް ދަތުގައި ހަރުލުމުގެ ސަބަބުން ދަތަގެ ބާރު ކެނޑެއެވެ. މި އީ ވެސް ފާސްޓް ކާބޯހައިޑްރޭޓް ހިމެނޭ ކާނާއެކެވެ.

އެހެންކަމުން ދުޅަ ހެޔޮ ދަތް ޕިލައެއް ބޭނުން ނަމަ ކެއުމުގައި ވީހާވެސް މަދުން މިތަކެތި ހިމަނަން އާދަކުރާށެވެ. އެހެން ނޫން ނަމަ ބޭނުންވާ ފަދަ ރީތިކޮށް ދަތްޕިލަ ނުބެލެހެއްޓިދާނެއެވެ.
ގުޅުންހުރި
ކޮންފަރެންސް އެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު ސައުދީއަށް
5 ޑިސެންބަރ 2017
ވާކް ޕާމިޓް މެޑިކަލް ހަދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަނީ
5 ޑިސެންބަރ 2017
ސިއްހީ ހިދުމަތަށް އޮންލައިންކޮށް އެދެވޭ ނިޒާމެއް ފުލުހުންނަށް ތައާރަފުކޮށްފި
4 ޑިސެންބަރ 2017
މި ވިއްސާރާގައި ސިއްހީ އަދި އަމަލީ ގޮތުން ރައްކާތެރިވޭ!
2 ޑިސެންބަރ 2017
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި
ގާޒީ
ކޯޗެއްހުރީ ގެއްލުންނުވާ؟ އިންސާނުން އުފައްދާހުރިހާ އެއްޗަކުންވެސް ކޮންމެވެސް ގެއްލުމެއް ލިބޭނެ!

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]