Dhathah Gellun Libey Baeh Kaana thah
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
ދަތައް ގެއްލުން ލިބޭ ބައެއް ކާނާތައް
inage
ރީތި ދަތްޕިލައެއް
  ފޭޑި | ސިއްހަތު | 29 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 | 1 ކޮމެންޓް
ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަކަށްޓަކައި ދަތް ސާފު ކޮށް ބެހެއްޓުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެ. ދަތަށް ގެއްލުން ލިބޭނީ ހަމައެކަނި ސާފު ނުކުރުމުން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ބައެއް ފަހަރު ކެވޭ ކާނާ އަކުން ވެސް ދަތަށް ގެއްލުން ލިބެއެވެ. ދަތް ރީތިކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުން ވާނަމަ ތިރީގައި މިވާ ކާނާތަކަށް ސަމާލުކަންދޭށެވެ. dhi2
ބްލޫބެރީ: ބްލޫބެރީ އަކީ ދަތުގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ގެއްލުން ހުރި މޭވާއެއްނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބުލޫބެރީ މާގިނައިން ކާނަމަ ދަތުގެ ރީތިކަން ގެއްލެއެވެ. ދަތުގެ ކުލަ ރީދޫވާން ފަށައެވެ.

ޗިޕްސް: ޗިޕްސް ގައި ހިމެނޭ ފާސްޓް ކާބޯހައިޑްރޭޓްސް ކުޅު ބޭނުން ކޮށްގެން ގުލްކޯޒްއަށް ބަދަލުވެއެވެ. މީގެ ސަބަބުން ދަތް ފަނި ކެއުމަށް މަގުފަހިވެއެވެ. އަދި އަނގައިގެ ތެރޭގައި ބެކްޓީރިޔާ އުފެދުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ބޮޑެވެ. އެހެންކަމުން ޗިޕްސް ކެއުމަށް ފަހު އަނގަ ދޮންނަން އާދަ ކުރާށެވެ.

ޗުވިންގަމް: ގިނަ މީހުން ހީކުރާގޮތުގައި ހަކުރު ނުހުންނަ ޗުވިންގަމް ކާން ރަނގަޅު ވާނެކަމަށެވެ. މީގައި ގެއްލުން ހުރީ ހަކުރުގެ ސަބަބުނެއް ނޫނެވެ. ނޭނގި ނަމަވެސް ޗުވިންގަމްގެ ސަބަބުން ދަތުގެ ބައިތައް ނެއްޓެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން ޗުވިންގަމް ހެފުމުން އަނގައިގެ ތެރޭގައި ކުޅު އުފައްދާލެއް ގިނަވެ އަލްކަލީ އުފައްދުމަށް މަގުފަހިވެއެވެ.

ޕޮޕްކޯން: ކޮންމެ ޕޮޕްކޮން ޕެކެޓެއްގައި ވެސް ނުކެކި ހުންނަ ޒުވާރި އޮތް ހުރެއެވެ. މި ޒުވާރި އޮތް ދަތުގައި ހަރުލުމުގެ ސަބަބުން ދަތަގެ ބާރު ކެނޑެއެވެ. މި އީ ވެސް ފާސްޓް ކާބޯހައިޑްރޭޓް ހިމެނޭ ކާނާއެކެވެ.

އެހެންކަމުން ދުޅަ ހެޔޮ ދަތް ޕިލައެއް ބޭނުން ނަމަ ކެއުމުގައި ވީހާވެސް މަދުން މިތަކެތި ހިމަނަން އާދަކުރާށެވެ. އެހެން ނޫން ނަމަ ބޭނުންވާ ފަދަ ރީތިކޮށް ދަތްޕިލަ ނުބެލެހެއްޓިދާނެއެވެ.
ގުޅުންހުރި
ފަލަވާން ބޭނުންނަމަ މިކަންތައްތައް ކުރެވިދާނެ
15 އޯގަސްޓު 2018
ފާނަ ބަސަންދު ޖެހިގެން އެންމެ ގިނައިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ ޖޫން މަހު: އެޗްޕީއޭ
28 ޖުލައި 2018
މީހެއްގެ ކިޑްނީން 3000 އެއްހާ ހިލަ ނަގައިފި
28 ޖުލައި 2018
ޖަރާސީމުން ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ތަރުކާރީގެ އިތުރު ބާވަތެއް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި
18 ޖުލައި 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި
ގާޒީ
ކޯޗެއްހުރީ ގެއްލުންނުވާ؟ އިންސާނުން އުފައްދާހުރިހާ އެއްޗަކުންވެސް ކޮންމެވެސް ގެއްލުމެއް ލިބޭނެ!

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]