EiD Biriyaani
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
އީދު ބިރިޔާނި
inage
އީދު ބިރިޔާނި
  | ދުނިޔެ | 1 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ބޭނުންވާ ތަކެތި muni
3 - ޖޯޑު ބަތް
2 - ހިކަނދިފަތް
1 - ކޮށާފައިވާ ފިޔާ
4/1 - ކުދިކޮށް ކޮށާފައިވާ ފަޅި ގިތެޔޮ މިރުސް
2 ލޮނުމެދު، ހިމުންކޮށްފައި
3 - ފެނުކެއްކި ބިސް
1 - ސައިސަމުސާ އިނގުރު، ހިމުން ކޮށްފައި
5 - ރާނބާފަތްކޮޅު
3 - ޖޯޑު ކުކުޅު، ކޮށާފައި
1 - ގެރިމަސް ކުދޮކޮށް ކޮށާފައި
2/1 - ޖޯޑު ކަނަމަދު، ފަޅިކޮށްފައި
1 - ސައިސަމުސާ މުގުރި ދިރި
3/1 - ސައި ސަމުސާ މުގުރި އަސޭމިރުސް
2/1 - ސައި ސަމުސާ ފޮނިތޮށި ކާފޫރުތޮޅި
2 - މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަނާކުރި ހަވާދު
1 - މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ގިތެޔޮ
2/1 - ޖޯޑު ހަނާހުރި ފިޔާ
2/1 - ސައިސަމުސާ އަޖިނަމޮޓޯ
ރަހަލާވަރަށް ލޮނުކޮޅެއް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ތަވާ ހޫނުވުމުން ފިޔާ، މިރުސް، ރާނބާ، ހިކަނދި، ހިކިމޭބިސްކަދުރާއި ކަނަމަދު އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ކުޑަކޮށް ހަނާވީމާ ބަތާއި ތެލުލިފިޔާ ފެނުކެއްކި ބިސް ފިޔަވައި ދެން ހުރި އެއްޗެ ހި އަޅާށެވެ.

އެއަށްފަހު ރޯފިލުމުން ބަތްކޮޅު އަޅައި ރަހަ ހިފުމުން އުނދުން މަތިން ބާލާފައި ތަށްޓަށް އަޅާފައި ހަނާކުރި ފިޔާ ބަތުގެ މައްޗަށް ވިއްސާލާށެވެ. ދެ ބިސް ފަޅި ފަޅިކޮށްފައި ބަތް ތަށި މަތީގައި އަތުރާލާށެވެ.
ގުޅުންހުރި
ވީއެފްޕީ ބަދިގެ: ޕިއްޒާ ޕަރާޓާ
21 ޖޫން 2018
ވީއެފްޕީ ބަދިގެ: ގުލާބުޖާމް
20 ޖޫން 2018
ވީއެފްޕީ ބަދިގެ: ޕޮޕްކޯން ޗިކަން
19 ޖޫން 2018
ވީއެފްޕީ ބަދިގެ: ކެބެޖް ރައިސް
18 ޖޫން 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]