EiD Biriyaani
vfp.mv
MIB
MIB
އީދު ބިރިޔާނި
inage
އީދު ބިރިޔާނި
  ފޭޑި | ބަދިގެ | 1 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ބޭނުންވާ ތަކެތި kobadoctor
3 - ޖޯޑު ބަތް
2 - ހިކަނދިފަތް
1 - ކޮށާފައިވާ ފިޔާ
4/1 - ކުދިކޮށް ކޮށާފައިވާ ފަޅި ގިތެޔޮ މިރުސް
2 ލޮނުމެދު، ހިމުންކޮށްފައި
3 - ފެނުކެއްކި ބިސް
1 - ސައިސަމުސާ އިނގުރު، ހިމުން ކޮށްފައި
5 - ރާނބާފަތްކޮޅު
3 - ޖޯޑު ކުކުޅު، ކޮށާފައި
1 - ގެރިމަސް ކުދޮކޮށް ކޮށާފައި
2/1 - ޖޯޑު ކަނަމަދު، ފަޅިކޮށްފައި
1 - ސައިސަމުސާ މުގުރި ދިރި
3/1 - ސައި ސަމުސާ މުގުރި އަސޭމިރުސް
2/1 - ސައި ސަމުސާ ފޮނިތޮށި ކާފޫރުތޮޅި
2 - މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަނާކުރި ހަވާދު
1 - މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ގިތެޔޮ
2/1 - ޖޯޑު ހަނާހުރި ފިޔާ
2/1 - ސައިސަމުސާ އަޖިނަމޮޓޯ
ރަހަލާވަރަށް ލޮނުކޮޅެއް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ތަވާ ހޫނުވުމުން ފިޔާ، މިރުސް، ރާނބާ، ހިކަނދި، ހިކިމޭބިސްކަދުރާއި ކަނަމަދު އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ކުޑަކޮށް ހަނާވީމާ ބަތާއި ތެލުލިފިޔާ ފެނުކެއްކި ބިސް ފިޔަވައި ދެން ހުރި އެއްޗެ ހި އަޅާށެވެ.

އެއަށްފަހު ރޯފިލުމުން ބަތްކޮޅު އަޅައި ރަހަ ހިފުމުން އުނދުން މަތިން ބާލާފައި ތަށްޓަށް އަޅާފައި ހަނާކުރި ފިޔާ ބަތުގެ މައްޗަށް ވިއްސާލާށެވެ. ދެ ބިސް ފަޅި ފަޅިކޮށްފައި ބަތް ތަށި މަތީގައި އަތުރާލާށެވެ.
ގުޅުންހުރި
އީދު ބޯކިބާ އަޅާނީ މިހެން
23 ޖޫން 2017
ރިހަ ފޮޅި
13 ޖޫން 2017
ޗީޒް ޕަފް
12 ޖޫން 2017
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]