Kudhinge Thauleemah Huras Elhumuge Mahsala Midhiya Mahuves Hushahelhije
vfp.mv
HM
HM
ކުދިންގެ ތައުލީމަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ މައްސަލަ މިދިޔަ މަހުވެސް ހުށަހެޅިއްޖެ
inage
  ހަބަރު | އިޖުތިމާއީ | 29 އޯގަސްޓު 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ކުޑަކުދިންގެ ތައުލީމަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ މައްސަލަތައް މިދިޔަ ޖުލައި މަހުވެސް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑާ އެންޑް ފެމިލީން ހާމަކޮށްފިއެވެ. thegardens
މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭ ތަފާސްހިސާބު ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. ތަފާސްހިސާބުގައިވާ ގޮތުން ހައްގުތަކުން ކުޑަކުދިން މަހްރޫމު ކުރުމުގެ ޖުމްލަ އަށް މައްސަލައެއް ޖުލައި މަހު ހުށަހެޅުނެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ތައުލީމަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ތިން މައްސަލަ ހިމެނޭ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އެ ބާވަތުގެ ފަސް މައްސަލަ މިދިޔަ ޖޫން މަހު ވަނީ އެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅިފައެވެ.

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ބުނި ގޮތުގައި ވެކްސިން ނުދިނުމުގެ އެއް މައްސަލަ އާއި ސިއްހީ ފަރުވާއަށް ހުރަސްއެޅުން ނުވަތަ ނުދިނުމުގެ އެއް މައްސަލަ ޖުލައި މަހު ހުށަހެޅި އެ މައްސަލަތަކަށް ވަނީ އެޓެންޑްކުރެވިފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ތައުލީމަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ތިން މައްސަ އަކާއި އައިޑީ ކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ އުފަން ދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހޯދުމާބެހޭ ދެ މައްސަލަ އާއި އުފަންވުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާބެހޭ މައްސަލައެއް ހިމެނޭ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ހައްގުތަކުން ކުޑަކުދިން މަހުރޫމްކުރުމާ ގުޅޭ ނުވަ މައްސަލައެއް ޖޫން މަހުވެސް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއަށް ވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ސާފު ބޯފެނާއި ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްނުދިނުމުގެ ދެ މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.
ގުޅުންހުރި
ވަކި ޖިންސަކަށް ވީތީ ކުރާ އަނިޔާގެ 36 މައްސަލައެއް ރިޕޯޓްކޮށްފި
28 ސެޕްޓެމްބަރ 2017
އޮގަސްޓް މަހު ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ހާނީއްކައިގެ 37 މައްސަލަ
28 ސެޕްޓެމްބަރ 2017
ޖެންޑަރ އާއި ޔޫއެންޑީޕީ ގުޅިގެން ވެލިޑޭޝަން ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި
17 ސެޕްޓެމްބަރ 2017
ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ވޯކާސް ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި
15 ސެޕްޓެމްބަރ 2017
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]