Kudhinge Thauleemah Huras Elhumuge Mahsala Midhiya Mahuves Hushahelhije
vfp.mv
MIB
MIB
ކުދިންގެ ތައުލީމަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ މައްސަލަ މިދިޔަ މަހުވެސް ހުށަހެޅިއްޖެ
inage
  ހަބަރު | އިޖުތިމާއީ | 29 އޯގަސްޓު 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ކުޑަކުދިންގެ ތައުލީމަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ މައްސަލަތައް މިދިޔަ ޖުލައި މަހުވެސް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑާ އެންޑް ފެމިލީން ހާމަކޮށްފިއެވެ. thegardens
މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭ ތަފާސްހިސާބު ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. ތަފާސްހިސާބުގައިވާ ގޮތުން ހައްގުތަކުން ކުޑަކުދިން މަހްރޫމު ކުރުމުގެ ޖުމްލަ އަށް މައްސަލައެއް ޖުލައި މަހު ހުށަހެޅުނެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ތައުލީމަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ތިން މައްސަލަ ހިމެނޭ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އެ ބާވަތުގެ ފަސް މައްސަލަ މިދިޔަ ޖޫން މަހު ވަނީ އެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅިފައެވެ.

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ބުނި ގޮތުގައި ވެކްސިން ނުދިނުމުގެ އެއް މައްސަލަ އާއި ސިއްހީ ފަރުވާއަށް ހުރަސްއެޅުން ނުވަތަ ނުދިނުމުގެ އެއް މައްސަލަ ޖުލައި މަހު ހުށަހެޅި އެ މައްސަލަތަކަށް ވަނީ އެޓެންޑްކުރެވިފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ތައުލީމަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ތިން މައްސަ އަކާއި އައިޑީ ކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ އުފަން ދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހޯދުމާބެހޭ ދެ މައްސަލަ އާއި އުފަންވުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާބެހޭ މައްސަލައެއް ހިމެނޭ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ހައްގުތަކުން ކުޑަކުދިން މަހުރޫމްކުރުމާ ގުޅޭ ނުވަ މައްސަލައެއް ޖޫން މަހުވެސް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއަށް ވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ސާފު ބޯފެނާއި ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްނުދިނުމުގެ ދެ މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.
ގުޅުންހުރި
ހިޔާ އަދި ފިޔަވަތީގެ ކުދިންނަށް ހޮލިޑޭ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގައިފި
11 ޖެނުއަރީ 2018
ރެހެންދި އެވޯޑަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
3 ޖެނުއަރީ 2018
ދިއްދޫގެ ހާލަތު މިނިސްޓަރު ޒެނީޝާ ބައްލަވާލައްވައިފި
25 ޑިސެންބަރ 2017
ހއ އަތޮޅުގައި ބޭސިކް ސައިން ލޭންގުއޭޖް ޓްރޭނިން ކޯހެއް ހިންގައިފި
25 ޑިސެންބަރ 2017
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]