Kulhudhuffushi Hospital Tertiary Fenvarah Tha'rahqee Kuran NII ah
vfp.mv
MIB
MIB
ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް ޓާޝަރީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކުރަން އެންއައިއައި އަށް
inage
ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް--ފައިލް ފޮޓޯ
  ހަބަރު | | 19 ޖޫން 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ތަރައްގީކޮށް، ހިދުމަތް ދިނުމަށް އިންޑިއާގެ ނޫރުލް އިސްލާމް އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އެންއައިއައި) އާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. Dhiraagu
ހެލްތު މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒީމް އިބްރާހީމެވެ. އެންއައިއައިގެ ފަރާތުން އެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެމްޑީ ފައިޒަލް ހާނެވެ.

އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުޅުދުއްފުށި ހޮސްޕިޓަލުން އެކި ދާއިރާތަކުން ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުންނާއި ސުޕަސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުންގެ ހިދުމަތް ލިބިގެންދާނެ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ސީޓީ ސްކޭން އާއި އެމްއާރްއައިގެ ހިދުމަތް ވެސް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަކީ މިހާރު 50 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެކެވެ. އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، މިއަދުން ފެށިގެން 16 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ހޮސްޕިޓަލް 150 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުވެގެންދާނެއެވެ.
ގުޅުންހުރި
ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ހާލަތާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަން ދެކޮޅު ހަދައިފި
21 ގަޑިއިރު ކުރިން
ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވިހަން ދިޔަ މީހަކު ޑޮކްޓަރަކު ނެތުމުން ދިއްދުއަށް ފޮނުވާލައިފި
12 ޑިސެންބަރ 2017
ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަމާދު ކޮޓަރީގައި ބުދު ބެހެއްޓި ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
6 ޑިސެންބަރ 2017
"މަހާޖައްރާފު ހަލާކެއް ނުވޭ، މަސައްކަތް ހުއްޓުނީ ބުރަފަތީގައި ވަލެއް އޮޅުމުން"
18 ނޮވެންބަރ 2017
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]