Govamun Dhiyaee Hurihaa Muslimun Maraane Kamah, Mi ee Haadhisaaeh Noon
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
"ގޮވަމުން ދިޔައީ ހުރިހާ މުސްލިމުން މަރާނެ ކަމަށް، މިއީ ހާދިސާއެއް ނޫން"
inage
ހަމަލާ ދިނުމުން ބައެއް މީހުން މަގުމަތީގައި ނަމާދު ކުރަނީ---ފޮޓޯ:ޓެލެގްރާފު
  ދުނިޔެ | ހުޅަނގު | 19 ޖޫން 2017 | 3 ކޮމެންޓް
ލަންޑަނުގައި މިސްކތަކުން ނުކުތް މުސްލިމުންތަކެއްގެ ތެރެއަށް ވޭނެއްގައި ބާރަށް ދުއްވާފައި ގޮސް ވަން މީހާ ގޮވަމުން ދިޔައީ ހުރިހާ މުސްލިމުން މަރާނެ ކަމަށާއި، އެއީ އޮޅިގެން ހިނގި ހާދިސާއެއް ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރާ ކަމަށް މަންޒަރު ދުށް ބައެއް މީހުން ބުނެފިއެވެ. Dhiraagu
ލަންޑަނުގެ އުތުރުގައި ހުންނަ ފިންސްބަރީ ޕާކް މިސްކިތުން ނުކުތް ގިނަ އަދަދެއްގެ މުސްލިމުންގެ ތެރެއަށް ވޭން ވަދެފައިވަނީ މިރޭ މަޣުރިބު ނަމާދަށް ފަހު މިސްކިތުން މީހުން ފޭބި ގަޑީގައެވެ. އެ ހާދިސާގައި އެކަކު މަރުވެ އިތުރު 10 މީހަކު ޒަހަމުވެފައިވެއެވެ.

އެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ވޭން ދުއްވަން އިން މީހާ ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

އެ ހާދިސާ ތަޖުރިބާ ކުރި މީހުންނާ ހަވާލާދީ ޓެލެގްރާފުގައި ލިޔެފައިވާ ގޮތުގައި ފުލުހުންނަށް އެ ހިސާބަށް ދެވުނީ ބައިގަޑިއެއްހާއިރު ފަހުންނެވެ. ވޭން ދުއްވަން އިން މީހާ ހިފަހައްޓާ ފުލުހުންނާ ހަވާލު ކުރީ އެސަރަހައްދުގައި ތިބި މީހުންނެވެ.

އެމީހާއަކީ މެދު އުމުރުގެ ބިޔަ މީހެކެވެ.

އެ މީހާ ހިފެހެއްޓުމުގައި ބައިވެރިވި މީހަކު ޓެލެގްރާފަށް ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ބާރަށް ދުއްވާފައި ގޮސް ވޭން މީހުންގެ ތެރެއަށް ވައްދާފައި ނުކުމެ އޭނާ ފެއްޓި އަތުން މީހުންނަށް ހަމަލާ ދިނުމަށެވެ. އަދި "ހުރިހާ މުސްލިމުން މަރާނެ" ކަމަށް އޭނާ ދިޔައީ ގޮވަމުންނެވެ.

އެސަރަހައްދުގައި ތިބި މީހުން އޭނާ ފިލަން އުޅުމުން ހިފަހައްޓާ ބިން މައްޗަށް ވައްޓާލުމުން ތިމަންނަ މަރާލާށެ އޭނާ ގޮވަމުން ދިޔަ ކަމަށް ވެސް އެމީހާ ބުނެފައިވެއެވެ.

މިސްކިތުން ފޭބި މުސްލިމުންނަށް އަމާޒުކޮށް ދިން އެހަމަލާއަކީ ހާދިސާއެއް ކަމަށް އިނގިރޭސި ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްވެރިންނާއި ފުލުހުންވަނީ ސިފަކޮށްފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
އެޕްރީލް މަހު ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ދަށަށް ހިނގައްޖެ
23 މެއި 2018
ޝާހީ ކައިވެނި: ގިނަ ބަޔަކަށް އެންމެ ކަމުދިޔައީ ބެކަމްގެ ހެދުން
20 މެއި 2018
ޕްރިންސް ހެރީއާއި މެގަން ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންފި
19 މެއި 2018
އުސޫލުތަކުގެ ބޭރުން ކޯޓުތަކުން އަމަލުކުރާކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބޭ: ޑޯރިސް
8 މެއި 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި
މޫސަ
ތިކަހަލަ ކަންތައް ހިނގަނީ މުސްލިމުން ރެޔާއި ދުވާލު އެހެން ދީންތަކަށް ފުރައްސާރަކޮސް ތަންތާ ބޮން ގޮއްވާ އަދި މުސްލިމުން އެކަކު އަނެކަކު މަރަމުން ދާތީވެ. ދުނިޔޭގެ މީހުން ދެކެނީ މުސްލިމުންނަކީ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ހަމަޖެހިގެން އެހެން މީހުންނާއި އެކު ނުއުޅެވޭނެ ބަޔެއް ކަމަށް. މިކަމުގެ އެއްމެ ބޮޑު ޒިއްމާ ނަގަން ޖެހޭނީ މުސްލިމު ގައުމު ތަކުގެ ލީޑަރުން.
އަންދަލޫސް
އިސްޕޭނަށްވެސް ކެތްނުވެގެން ފައްސާލަން ޖެހުނީ
ށަމި
ކާފަރަކު ކުރި ކަމަކަށްވީމަ ހާދިސާއަކަށް ތިޔަވ

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]