Ooredoo in 421 Million Ruffiya ge Share vikki
vfp.mv
HM
HM
އުރީދޫން 421 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިއްސާ ވިއްކި
inage
  ވިޔަފާރި | ކުންފުނި | 19 ޖޫން 2017 | 0 ކޮމެންޓް
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑުން ހިއްސާ ވިއްކުމަށް ހުޅުވައިލި ފުރުސަތުގައި ޖުމްލަ 421 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިއްސާ ވިއްކާފައިވާކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ. Dhiraagu
އުރީދޫން ބުނީ މިދިޔަ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހިއްސާ ވިއްކުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ހުށަހެޅި އެޕްލިކޭޝަން ތަކުގެ ތެރެއިން އެކަށައެޅުނު 8219 ހިއްސާ ދާރުންނަށް ޖުމްލަ 421.3 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިއްސާ ވިއްކިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެއީ ދޫކުރެވުނު ހިއްސާގެ 9.5 ޕަސެންޓަށްވާ ޖުމްލަ 140،44،870 ހިއްސާ ކަމަށްވެސް އުރީދޫން ބުނެއެވެ. އުރީދޫން 40 އިންސައްތަ ހިއްސާ ވިއްކުމަށް ހުޅުވައިލިއެވެ.

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ބުނީ ޙިއްޞާ އެކަށައަޅާފައިވާ ލިސްޓު މިހާރު މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް ޑިޕޮސިޓަރީއަށް ފޮނުވިފައިވާކަމަށާއި ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައިޑިޕޮސިޓް ރިކުއެސްޓެއް ފޮނުއްވުމަށް އެފަރާތުން އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ.
ގުޅުންހުރި
އަގޯޑާއިން ބުކިން ހަދައިގެން އުރީދޫ ކްލަބް ޕްރިމިއާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑިސްކައުންޓް
28 ޑިސެންބަރ 2017
އުރީދޫ ވޯލްޑް ޓްއަރ ޕްރަމޯޝަން ފަށައިފި
19 ޑިސެންބަރ 2017
އުރީދޫއިން އެޕްއެންގޭމް ޕެކް ތައާރަފުކޮށްފި
17 ޑިސެންބަރ 2017
މިއުޒިކަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ އެޕެއް އުރީދޫއިން ތައާރަފުކޮށްފި
13 ޑިސެންބަރ 2017
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]