Ooredoo in 421 Million Ruffiya ge Share vikki
vfp.mv
MIB
MIB
އުރީދޫން 421 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިއްސާ ވިއްކި
inage
  ވިޔަފާރި | ކުންފުނި | 19 ޖޫން 2017 | 0 ކޮމެންޓް
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑުން ހިއްސާ ވިއްކުމަށް ހުޅުވައިލި ފުރުސަތުގައި ޖުމްލަ 421 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިއްސާ ވިއްކާފައިވާކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.
އުރީދޫން ބުނީ މިދިޔަ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހިއްސާ ވިއްކުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ހުށަހެޅި އެޕްލިކޭޝަން ތަކުގެ ތެރެއިން އެކަށައެޅުނު 8219 ހިއްސާ ދާރުންނަށް ޖުމްލަ 421.3 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިއްސާ ވިއްކިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެއީ ދޫކުރެވުނު ހިއްސާގެ 9.5 ޕަސެންޓަށްވާ ޖުމްލަ 140،44،870 ހިއްސާ ކަމަށްވެސް އުރީދޫން ބުނެއެވެ. އުރީދޫން 40 އިންސައްތަ ހިއްސާ ވިއްކުމަށް ހުޅުވައިލިއެވެ.

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ބުނީ ޙިއްޞާ އެކަށައަޅާފައިވާ ލިސްޓު މިހާރު މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް ޑިޕޮސިޓަރީއަށް ފޮނުވިފައިވާކަމަށާއި ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައިޑިޕޮސިޓް ރިކުއެސްޓެއް ފޮނުއްވުމަށް އެފަރާތުން އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ.
ގުޅުންހުރި
އުރީދޫ ކްލަބް ޕްރިމިއާ ލައުންޖު ހުޅުވައިފި
14 އޯގަސްޓު 2017
އުރީދޫގެ ހިއްސާތައް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންގުގައި ރަސްމީކޮށް ލިސްޓުކޮށްފި
9 އޯގަސްޓު 2017
އުރީދޫން ވިއްކި ހިއްސާތައް ސެކިއުރިޓީސް ޑިޕޮސިޓަރީގެ އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމާކޮށްފި
6 އޯގަސްޓު 2017
ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގްގެ މެއިން ސްޕޮންސަރަކަށް މިފަހަރު ވެސް އުރީދޫ
2 އޯގަސްޓު 2017
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]