Ooredoo in 421 Million Ruffiya ge Share vikki
vfp.mv
MIB
MIB
އުރީދޫން 421 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިއްސާ ވިއްކި
inage
  ވިޔަފާރި | ކުންފުނި | 19 ޖޫން 2017 | 0 ކޮމެންޓް
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑުން ހިއްސާ ވިއްކުމަށް ހުޅުވައިލި ފުރުސަތުގައި ޖުމްލަ 421 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިއްސާ ވިއްކާފައިވާކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ. Dhiraagu
އުރީދޫން ބުނީ މިދިޔަ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހިއްސާ ވިއްކުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ހުށަހެޅި އެޕްލިކޭޝަން ތަކުގެ ތެރެއިން އެކަށައެޅުނު 8219 ހިއްސާ ދާރުންނަށް ޖުމްލަ 421.3 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިއްސާ ވިއްކިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެއީ ދޫކުރެވުނު ހިއްސާގެ 9.5 ޕަސެންޓަށްވާ ޖުމްލަ 140،44،870 ހިއްސާ ކަމަށްވެސް އުރީދޫން ބުނެއެވެ. އުރީދޫން 40 އިންސައްތަ ހިއްސާ ވިއްކުމަށް ހުޅުވައިލިއެވެ.

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ބުނީ ޙިއްޞާ އެކަށައަޅާފައިވާ ލިސްޓު މިހާރު މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް ޑިޕޮސިޓަރީއަށް ފޮނުވިފައިވާކަމަށާއި ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައިޑިޕޮސިޓް ރިކުއެސްޓެއް ފޮނުއްވުމަށް އެފަރާތުން އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ.
ގުޅުންހުރި
އުރީދޫ އެމް ފައިސާއާއި ހިލޭ ކޭޝްބެކްއާއެކު ކޮކަކޯލާއިން ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި
6 ޑިސެންބަރ 2017
އުރީދޫ ކަލަރ ރަން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވަނީ
4 ޑިސެންބަރ 2017
އުރީދޫ ސްޕަނެޓް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް
30 ނޮވެންބަރ 2017
މޯބައިލް ގޭމިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އުރީދޫ ގޭމް ސްޓޯރް ތައާރަފުކޮށްފި
29 ނޮވެންބަރ 2017
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]