Chilly Fried Prawns
vfp.mv
HM
HM
ޗިލީ ފްރައިޑް ޕްރޯންސް
inage
ޗިލީ ފްރައިޑް ޕްރޯންސް---
  ފޭޑި | ބަދިގެ | 8 ޖޫން 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ޕްރޯންސް ނުވަތަ ޑިންގާއަކީ ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު އެއްޗެކެވެ. އަދި ފަސޭހައިން ރާއްޖޭގައި ލިބެން ހުންނަ އެއްޗެއް ވެސް މެއެވެ. މި ފަހަރު މިގެނެސްދެނީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ޕްރޯންސް ބޭނުން ކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ ކެއުމެކެވެ.
ބޭނުންވާ ތަކެތި

ފުށް
ލޮނު
އަސޭމިރުސް
ތެޅި މިރުސް
ޕްރޯންސް

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

ބޮޑު ތައްޓެއްގެ ތެރޭގައި ފުށާއެކު ލޮނު އަސޭމިރުސް އަދި ތެޅި މިރުސް މިކްސް ކުރާށެވެ. ތެޔޮ އެތި ހޫނު ކުރަން ޖެއްސުމަށްފަހު ޕްރޯންސް ފުށުގެ ތެރެއަށްލާފައި ރަނގަޅަށް މިކްސް ކުރާށެވެ. އެއަށްފަހު މުށި ކުލައެއް އަރަންދެން ތެލުލާށެވެ.
ގުޅުންހުރި
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]